Kommunedirektørens innstilling til skolestruktur

Kommunedirektørens innstilling til skolestruktur

Kommunestyret ba 17. juni i fjor kommunedirektøren om å gjøre en vurdering av innholdet i skolebruksplanen og komme med forslag til fremtidig skolestruktur. Dette forslaget legges nå fram til behandling i de folkevalgte organene.

Forslag til fremtidig skolestruktur lagt fram til folkevalgte organer.

Høringsperioden har vist stort engasjement og mange høringsuttalelser er mottatt.

– Strukturprosesser er krevende, og stort engasjement om eget nærmiljø er både naturlig og en styrke for samfunnet. Skolestruktursaker er noe av det mest krevende arbeidet et kommunestyre gir seg i kast med. Mange har gode betraktninger og vurderinger for deler av saken, så må kommunestyret ivareta helheten. Dette gjelder for hele oppvekstsektoren, men også for kommunen samlet sett, sier kommunedirektør Jostein Grimstad.

Bygg eller innhold

Dagens skolestruktur har langt mer skolebygg og areal enn det elevgrunnlaget tilsier. Dette er kostnadskrevende, og i årene framover vil dette forsterkes betydelig som følge av at det vil bli færre elever.

– Uten endring vil det medføre at en stadig større del av ressursene brukes på bygg isteden for innhold og kvalitet i skolene. Om noen få år vil Namsos kommune mangle cirka 60 millioner kroner å drive grunnskolene for med dagens struktur og driftsform, samtidig som det må brukes mer ressurser på omsorgs- og velferdstjenester. Dette gir kommunestyret i Namsos mange prioriteringsutfordringer i årene framover, forteller kommunedirektør Jostein Grimstad.

Struktur og kvalitet

Dagens situasjon er lik for de fleste kommuner og kommunestyrer rundt om i landet, og henger sammen med befolkningsutviklingen.

– Prioriteringen må gjøres i en kommunesektor som er svært regulert av for eksempel rettighetslovgivning og bemanningsnormer og en gitt inntektsside. Struktur og kvalitet er to av faktorene som kommunen kan og må ta beslutninger opp mot for å holde orden på egen økonomi innenfor de bestemmelser som finnes, sier kommunedirektør Grimstad.

 Forslaget som nå legges fram innebærer:

  • Sørenget skole legges ned og elevene overføres til Vestbyen skole.
  • Namsos barneskole legges ned og elevene fordeles mellom Høknes barneskole og Vestbyen skole.
  • Ungdomstrinnet ved Statland skole legges ned og elevene flyttes til Namdalseid skole. Statland blir oppvekstsenter.
  • Det skal på lang sikt – når alternativet er totalrehabilitering av eksiterende ungdomsskoler – etableres en ny sentrumsnær ungdomsskole. Dette innebærer at Høknes ungdomsskole, Namsos ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Bangsund skole legges ned.
  • Gjennomføringsplan, inkludert bygningsmessig utvikling, rehabiliteringer og investeringer, innarbeides i kommende økonomiplaner.

Læringsmiljø og skolene som sosial arena for dannelse og utdannelse var hovedinnretningen i høringsforslaget som ble lagt fram i sommer.

Svært mange av høringssvarene fokuserer på skolens plass i lokalsamfunnet, og også tydelig på reisetid for elevene. Reisetid for de minste elevene er den mest krevende avveiningen, spesielt gjelder dette for Sørenget skole.

Saken som nå er lagt fram er et forslag. Hele saken skal så behandles i flere folkevalgte organer. Formannskapet lager et forslag til vedtak til kommunestyrets behandling 20. oktober.

PS 8/2022: Framtidig skolestruktur – Namsos kommune (trykk på PDF-symbolet)

Kontakt

Jostein Grimstad
Kommunedirektør
E-post
Mobil 95 84 81 48