Motorferdsel i utmark

Har du behov for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag må du søke kommunen om tillatelse. Bruker du motorbåt, fly, snøscooter, ATV, traktor, bil eller motorsykkel i utmark og vassdrag så er det viktig at du kjenner reglene.

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

Du må søke dersom:

  • du ønsker å bruke motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring.
  • du ønsker tillatelse til kjøring med snøscooter for formål som transport av funksjonshemmede eller beboere på omsorgsinstitusjoner, utmarksnæring eller transport av bagasje.

Nødvendige transporter bør legges på snøføre, siden det gir mindre skader.

Søknadsskjema, motorferdsel i utmark .

Hvordan søker du?

Du må søke via elektronisk skjema. Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet, så ta kontakt med fagansvarlig på avdeling for landbruk/natur og næring.

Følgende må legges ved for å få søknaden behandlet:

  1. Kartskisse med trase inntegnet
  2. Ved leie av hytte: bekreftet leieavtale
  3. Ved vedhogst på statsgrunn: Grunneiers tillatelse.
  4. Ved transport for funksjonshemmede: Legeerklæring
  5. Evnt annen relevant informasjon

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt nødvendig dokumentasjon fra deg.

Hva skjer når du har sendt inn din søknad?

Normal saksbehandlingstid er ca 1 uke. Unntak: Søker du om kjøring på barmark, kjøring til leid hytte eller haker av for "annet", så kan saksbehandlingstiden være opp til 6 uker.
Svar på søknaden din blir sendt til deg via digital post.

Hva er tillat uten søknad?

Kjøring for redningstjeneste, offentlig tilsynstjeneste eller i Forsvarets øvelser er tillatt uten søknad. 

Informasjonshefte om motorferdsel i utmark fra Miljødirektoratet.

Sett deg inn i reglene

Du bør kjenne reglene for motorferdsel hvis du skal bruke motorbåt, helikopter eller motorkjøretøy i utmark, enten det er snøskuter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel. Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og dens forskrifter:

Vær oppmerksom på at verneområder ofte har egne regler for motorferdsel. Dersom det er aktuelt å kjøre i et verneområde bør du undersøke hvilke regler som gjelder for å kjøre i det aktuelle området. 

Les mer om motorferdsel i utmark på nettsidene til Miljødirektoratet.

Hva sier loven?

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr.82, er den lov som regulerer bruken av motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag. 

Formålet med denne loven er ut fra et samfunnsmessig helhetshensyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

Loven er i det store og hele ikke til hinder for nødvendig bruk av motorisert kjøretøy i utmark og vassdrag. Fritidsbruk er i denne sammenheng ikke å regne som nødvendig bruk. 

Namsos kommune er på visse områder/ tilfeller gitt myndighet til å

  • gi tillatelse gjennom lokale forskrifter eller enkeltvedtak
  • gi tillatelse gjennom administrative vedtak
  • fatte vedtak på politisk nivå i den kommunale forvaltningen

Kontakt

Per Olav Meosli
Fagansvarlig landbruk/natur og næring
E-post
Mobil 95 82 67 04

Motorferdsel i utmark