Tidsfrister - Namsos kommune

Namsos kommune

Tidsfrister

Tidsfrister

Tidsfristene avhenger av flere forhold, blant annet om det er kommet inn nabomerknader og om det må innhentes uttalelse fra andre myndigheter.

Konsekvensene hvis Byggesaksavdelingen ikke overholder fristen varierer i de ulike sakene.

Viktig med en komplett søknad!

 • Saksbehandlingstida begynner normalt å løpe når søknaden er mottatt.
 • Dersom søknaden ikke er komplett, vil fristen bli forlenget.
 • Forlengelsen avhenger av om søknaden inneholder grunnleggende mangler eller kun mindre feil og mangler.
 • Ved grunnleggende mangler beregnes saksbehandlingsfristen fra når søknaden er fullstendig.

En grunnleggende mangel er en nødvendig opplysning som kommunen trenger for å kunne ta stilling til søknaden. En oppramsing av nødvendige opplysninger finnes i byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4.

 • Ved mindre feil eller mangler starter fristen når kommunen mottar søknaden.
 • En mindre feil/mangel må rettes før Byggesaksavdelingen kan behandle søknaden.
 • Tiden søker bruker til å komplettere søknaden trekkes fra saksbehandlingstida.

Klagesaker

 • For klagesaker starter saksbehandlingsfristen når klagen er mottatt kommunen.
 • Hvis du sender klagen etter at klagefristen har gått ut, så kan kommunen likevel ta klagen til behandling.

Forlenget tidsfrist?

Byggesaksavdelingen har mulighet til å forlenge fristen dersom saken er:

 • særlig komplisert
 • krever ekstra politisk avklaring
 • krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter.

Hvis dette skulle bli aktuelt i din sak skal du orienteres om lengre saksbehandlingstid før den opprinnelige fristen går ut.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30