Terrengendring - Namsos kommune

Namsos kommune

Terrengendring

Terrengendring

Eksempler på terrenginngrep:

 • steinbrudd
 • sprenging
 • graving
 • masseunntak
 • skjæring
 • fylling
 • planering av terreng

Før du fjerner eller tilfører jordmasse på tomten din må du sjekke reguleringsplan og bestemmelser.

Små endringer i terrenget kan du gjøre selv uten å søke.

Du trenger ikke å søke dersom

 • ​det er mindre fyllinger og planering av terreng , så lenge du følger kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift. 

Forutsetningen er at høydeforskjellen i forhold til det opprinnelige terrenget er inntil

 • 3 m i spredtbygd strøk
 • 1,5 m i tettbygd strøk
 • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse

Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrensen.

Hva som anses som "mindre", avhenger blant annet av innvirkningen på omgivelsene. For eksempel må du være mer forsiktig i strandsoner og andre sårbare områder.

Se veiledning plan- og bygningslovens sak  §4-1 , pkt c, 6 )

Tiltaket kan likevel være søknadspliktig, for eksempel når en fylling er meget lang eller omfattende.

Du må søke dersom

 • terrenginngrepet er nærmere enn 1 meter fra nabogrense
 • det blir gjort vesentlige terrengendringer

Hva som er et "vesentlig" terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I vurderingen legges det blant annet vekt på terrenginngrepets omfang. Hva som er "vesentlig" må også ses over tid: Flere mindre, uvesentlige arbeider kan over lengre tid, og samlet sett, føre til vesentlige endringer av terrenget.

Vær oppmerksom på

 • unntak for søknadsplikt gjelder ikke for tiltak som krever dispensasjon
 • foten av fyllingen skal ligge 1 meter fra nabogrense
 • kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven om den ubebygde del av tomten, fellesareal og/eller reguleringsplan kan sette ytterligere begrensninger for plassering og størrelse på fylling eller planering av terreng
 • før oppfylling eller graving bør man vurdere rasfare og undersøke om grunnen er godt nok egnet, om den tåler belastningen av oppfyllingen o.l.
 • Du må sørge for at det ikke kan bli vannsig, utglidning eller ras inn på naboeiendommer 

Et terrenginngrep som ønskes utført nærmere enn 1 meter fra nabogrense krever kommunens godkjenning og er dermed søknadspliktig.

Estetikk

Et hvert terrenginngrep skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon med respekt for naturgitte omgivelser og i forhold til seg selv.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30