Søke om dispensasjon - Namsos kommune

Namsos kommune

Søke om dispensasjon

Søke om dispensasjon

Når et bygge- eller anleggstiltak bryter med lov, forskrift eller planer, må du søke om dispensasjon. Når det søkes om dispensasjon, kan kommunen tillate at det gjøres unntak fra bestemmelser og planer.

 • Ved en dispensasjon må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt
 • I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelser, så du må finne ut hva bestemmelsene er for den eiendommen du skal bygge på, og om det er nødvendig å søke om dispensasjon.

Byggesaksavdelingen kan gi deg informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de enkelte områder. Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser, reguleringsbestemmeler, bebyggelsesplan eller parkeringsforskrift.

Eksempler på situasjoner der det er nødvendig å søke om dispensasjon:

 • Der plassering av en bygning du ønsker å sette opp er i strid med regulert byggegrense for den aktuelle eiendommen (i strid med plan).
 • Der du ønsker å lage et tilbygg til egen bolig som er nærmere nabogrensa enn 4 meter (i strid med bestemmelse i plan- og bygningsloven).

Det gis ikke dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Hvordan går du fram når du skal søke om dispensasjon?

 • Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.
 • Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden.
 • Det må angis hvilke bestemmelser eller planer du søker dispensasjon fra. Skriv et eget brev eller bruk kommunens skjema.
 • Oppgi hvilken eiendom dette gjelder
 • Søknaden må begrunnes, ved at du argumenterer for hvordan vilkårene nevnt over er oppfylt. 
 • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad. Det må gå fram av nabovarslet at du søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/planer du søker om unntak fra.

Tidsfrist for kommunen til å behandle saken

 • For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene.
 • For andre dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen.

Hva koster det?

 • I følge kommunens betalingsregulativ tas det betaling for behandling av dispensasjonsøknader.
 • Denne prisen kommer i tillegg til ordinært betalingssats i byggesaken.

Lovverk

Forutsetningene for en dispensasjon finner du i Plan- og bygningslovens kapittel 19.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30