Riving - Namsos kommune

Namsos kommune

Riving

Riving

Du må søke dersom

  • du skal rive bygning, konstruksjon eller anlegg
  • søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen

Kommunen kan avslå søknad om riving inntil det foreligger reguleringsplan for eiendommen.

Det kan i tillegg også kreves igangsettingstillatelse for nytt tiltak før rivingstillatelse gis. De samme forhold gjør seg vanligvis ikke gjeldende i boligstrøk bebygd med småhus.

Husk at det ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 skal lages en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Ikke søknadspliktig

Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 nevner en rekke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt vedrørende riving.

Du har ansvar for at rivingen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk.

Når bygning som er unntatt søknadsplikt er revet må dette meldes til kommunen slik at vi får oppdatert kart og opplysninger om bygninger som ligger registrert på din eiendom.

Generelt

  • Du som søker skal varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen.
  • Dersom gate eller veggrunn må sperres eller graves opp i forbindelse med rivingen, må du som søker innhente samtykke til dette fra kommunen og/eller politiet.
  • Du må også sørge for å gi beskjed til berørte eiere av kabler, ledninger og rør slik at forsvarlig sikring, stenging eller fjerning av disse kan gjøres.

Ulemper for omgivelsene

I rivefasen påvirkes ofte omgivelsene negativt i forhold til støy, vibrasjoner, støv, anleggstrafikk osv. Det er viktig at disse ulempene reduseres til et minimum.