Plassering, høyde og avstand til nabogrense - Namsos kommune

Namsos kommune

Plassering, høyde og avstand til nabogrense

Plassering, høyde og avstand til nabogrense

Plassering

 • Plassering av mindre frittliggende byggverk som er fritatt fra søknadsplikt (garasje, boder uthus og lignende) kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense
 • Søknadspliktige byggverks plassering og høydeplassering skal godkjennes av kommunen.
 • Hvis ikke annet er bestemt av lov/plan, skal slike byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
 • Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere enn 4 meter fra nabogrense når eier/fester av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke.
 • Uten samtykke må det søkes om dispensasjon. Vi kan også godkjenne mindre, frittliggende bygg nærmere nabogrensen.
 • Ved søknad skal det gå fram at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.

Høyde

Bygning med gesimshøyde over 8 meter eller mønehøyde over 9 meter kan bare bygges der reguleringsplanen åpner for det. Større høyde krever dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4.

Gesimshøyde 

 • er høyde til ytre skjæring mellom yttervegg og takflate. 
 • Hvis taket har et takoppbygg (parapet) som stikker mer enn 0,3 meter opp over takflaten, regnes gesimshøyden til toppen av takoppbygget.

Møne

 • Det øvre punktet mellom to skrå takflater kalles møne. 
 • Mønehøyde måles ned til terreng.

Illustrasjon av gesimshøyde og mønehøyde. - Klikk for stort bilde  

Hvis terrenget rundt bygningen er skrått, helt eller delvis, er det egne regler for hvordan høyden måles.

Hvis du endrer terrenghøyden ved yttervegg, vil dette påvirke målingen av bygningens høyde. Høyden måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og en senking av terrenget vil derfor øke høyden på huset.

 

Byggteknisk forskrift (TEK17) §6-2
 

Avstand

 • Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabogrense.
 • Med fasadeliv menes utside av yttervegg.
 • For byggverk med utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 meter ut fra fasadelivet. Dette innebærer at når bygningen har mindre utspring, inntil 1,0 m dype, måles avstanden fortsatt fra fasadelivet. Dette gjelder for takutspring, gesims, balkonger, mindre karnapper etc. 
 • Gitt at avstanden mellom bygninger med inntil 9 meters høyde er på minst 8 meter, målt mellom ytterveggene, regnes dette som branntrygt.
 • Dersom avstanden er mindre enn dette, må minst en av bygningene brannsikres.
 • Unntaket er mindre uthus, garasjer mv. mindre enn 50 m2 bruttoareal hvor avstand mellom byggene er mer enn 2 meter.

Byggteknisk forskrift (TEK17) §6-3

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30