Garasje - Namsos kommune

Namsos kommune

Garasje

Garasje

Du kan søke selv om å oppføre eller rive bygg hvor samlet bruksareal/bebygd areal ikke er over 70 m². Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller. Bebyggelsen kan ikke brukes til beboelse eller varig opphold.

Hvilke krav stilles det?

 • ​Sjekk først om det er egne regler for garasjer i reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis reguleringsplanen har egne regler for garasjer, må du følge disse.

Hvis reguleringsplanen ikke har egne regler for garasjer, trenger du ikke å søke hvis disse punktene er oppfylt:

 • Garasjen er ikke i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger (ta kontakt med byggesaksavdelingen hvis du er usikker på dette).
 • Garasjen er ikke i konflikt med byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag 
 • Garasjen er mindre enn 50 kvadratmeter bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA).
 • Garasjen er minst 1 meter fra nabogrense, minst 2 m fra bygning på naboeiendommen og minst 1 meter fra huset ditt eller andre bygninger på tomten din.
 • Garasjen har ikke kjeller.
 • Garasjen har bare én etasje
 • Mønehøyden på garasjen er maksimalt 4 meter.
 • Gesimshøyden på garasjen er maksimalt 3 meter.

Hvis noen av disse punktene ikke er oppfylt, må du søke kommunen om å bygge garasje. 

Hvis du ikke trenger å søke må du likevel sende melding til kommunen om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. 

Du kan sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte på byggesaksavdelingen i kommunen.

Vi trenger disse dokumentene for å oppdatere våre digitale kart.

Dokumentasjonskrav

Dersom terrenget ikke er flatt, skal det sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og garasjens plassering i terrenget.

Ny eller utvidet avkjørsel

 • Hvis garasjen utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette.
 • Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes.

Garasjer med hybelleilighet

 • Om du vurderer hybelleilighet i garasjen bør du være oppmerksom på at det da stilles krav til en ansvarlig søker for tiltaket.
 • Reglene for avstand til veg og nabogrense vil da håndheves strengere enn hva som er tilfelle for kun garasje/carport.
 • Det vil bli stilt krav om ekstra biloppstillingsplass jfr. Kommunens parkeringsvedtekter 

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30