Forstøtningsmur - Namsos kommune

Namsos kommune

Forstøtningsmur

Forstøtningsmur

Før du skal bygge en forstøtningsmur må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt. 

Hva kan du gjøre uten å søke?

 • sette opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen.
 • sette opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen.
 • bygge muren med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. 
 • bygge muren slik at det er fri sikt mot avkjørsel til vei, gårdsplass og gang- og sykkestier 
 • muren kan ikke være i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger.
 • muren må bygges i henhold til regulerte byggegrenser, vegloven, jernbaneloven og hundremetersbeltet langs sjø og vassdrag.

Når må du søke?

 • Murer på over 1,5 meter skal bygges av fagfolk.
 • Murer som skal oppføres langs veg, gangveg eller fortau må bygges av fagfolk
 • Mur inntil 1,5 meter kan du søke om og bygge selv. det forutsetter at konstruksjonssikkerheten er ivaretatt.

Avstandskrav for søknadspliktige murer

Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 meter hvis ikke annet går fram av reguleringsplanen. Plan- og bygningsloven åpner for mindre avstand dersom:

 • forstøtningsmuren anses som et mindre, frittliggende, tiltak. Ta kontakt med saksbehandler i kommunen for avklaring.
 • naboen gir samtykke til plasseringen.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper forstøtningsmuren kan få for naboeiendommen(e).

Sikring mot fall

Murer som er høyere enn 0,5 meter må sikres med rekkverk eller gjerde for å unngå personskader.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30