Byggegrense mot offentlig veg - Namsos kommune

Namsos kommune

Byggegrense mot offentlig veg

Byggegrense mot offentlig veg

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende?

 • Ligger eiendommen langs en kommunal veg må du sjekke dette med kommunen.
 • Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesveg må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.
 • Hvis eiendommen ligger langs en riks- eller fylkesveg, er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for:
  • Bygging av ny avkjørsel
  • Utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • Bygningers avstand fra offentlig veg
  • Anlegg av ledninger med videre over, under eller langs vegen

Er dette tilfelle må du søke Statens vegvesen om ny avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrensene. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan denne veilederen være til hjelp.

Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs veg.

Skal du bygge i nærheten av veg?

Skal du sette opp en bygning langs veg, i uregulert område, er dette kort oppsummert reglene du må ta hensyn til (avstandene er målt fra midten av vegen):

 • 15 meter fra gang- og sykkelveg
 • 15 meter fra kommunal veg
 • 50 meter fra fylkesveg (som hovedregel, men avstanden kan og være mindre)
 • 50 meter til riksveg (kan også være mindre, men også være opp til 100 meter)
 • Du kan lese mer om byggegrense mot offentlig vei i kapittel 5 i veglova.

Finnes det reguleringsplaner for området?

 • Finnes det reguleringsplan for området, kan det være tegnet inn en nærmere byggegrense mot veg i planen.
 • Finnes reguleringsplan, men uten byggegrense mot veg? Da kan du finne avstanden du må ha til veg i tabellen under.
 • Du må først finne ut hvilket årstall reguleringsplanen din er fra, og deretter velge raden for det tidsrommet reguleringsplanen er fra.
Tidsrom  Avstand til
kommunal veg
Avstand
til fylkesveg
Avstand
til riksveg
Avstand måles fra 
1.7-1913
til 11.8-1931
3,5 3,5 3,5 Vegkant/fra ytterkant av fortau
12.8-1931
til 27.7-1938
5,0 5,0 5,0 Vegkant/fra ytterkant av fortau
28.7-1938
til 31.12-1963
7,5 7,5 7,5 Vegkant/fra ytterkant av fortau
1.1-1964
til 31.6-1996
12,5 12,5 30 Vegens midtlinje
1.7-1996
til 31.12-2009
15 15 50, Vegens midtlinje
1.1-2010
til nå
15  50 50 Vegens midtlinje

 

Bygge garasje?

Er eiendommen bebygd har den i de aller fleste tilfeller allerede en godkjent avkjørsel.

Bygger du garasje utenfor byggegrenser og frisiktsoner langs vegen (fylkes-eller riksveg), og bruker den samme avkjørselen som er der fra før, er det ikke nødvendig med søknad til Vegvesenet. Men husk at du ikke må plassere garasjebygget slik at biler og andre kjøretøy må rygge ut på vegen eller blir stående og sperre for trafikk på veg, fortau eller gang- og sykkelveg før de kan kjøre inn i garasjen.

Hvis du eventuelt ønsker å plassere garasjen nærmere veg enn det byggegrensa tilsier, må du søke om dispensasjon fra byggegrense. Og ønsker du å flytte på den eksisterende avkjørselen, må du søke om endret avkjørsel.

Informasjonen er hentet fra nettsidene til Statens vegvesen

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30