Bygg- og anleggsavfall - Namsos kommune

Namsos kommune

Bygg- og anleggsavfall

Bygg- og anleggsavfall

Avfallsplan

Avfallsplan skal utarbeides når tiltaket medfører:

 • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
 • vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall
 • tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

Hvordan gjør du dette?

 • Etter at tiltaket er fullført, må du sende oss en sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er levert av de ulike avfallstypene.
 • I sluttrapporten skal du også føre opp de planlagte mengdene fra avfallsplanen i en egen kolonne.
 • Send sluttrapporten sammen med søknad om ferdigattest.
 • Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
 • Dersom det er store avvik fra den opprinnelige avfallsplanen (fremkommer av samme skjema) ska du gi en begrunnelse for dette.
 • Byggesaksavdelinga forutsetter at ansvaret for avfallshåndteringen i tiltaket er entydig plassert.
 • Avfallsplan skal i utgangspunktet ikke sendes inn sammen med byggesaken, men du skal ta vare på den.
 • Ved tilsyn skal du sende inn avfallsplanen til byggesaksavdelingen.

Miljøsaneringsbeskrivelse

 • Ved riving og rehabilitering skal det også utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse.
 • Miljøsaneringsbeskrivelse er en rapport som skal utarbeides av en kompetent aktør som blant annet beskriver hvor i bygningen det finnes komponenter av farlig avfall, i hvilke mengder, og hvordan det tenkes fjernet.
 • En viktig del av rapporten er også å gjøre rede for prøvetakning og analyser, og hvordan disse kan sies å være representative.

Byggesaksavdelinga i Namsos kommune vurderer dokumenttilsyn i alle saker hvor det gjennomføres miljøkartlegging. I saker hvor dette er påkrevd (altså riving og rehabilitering over 100 m2) skal miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan sendes inn sammen med søknad om tillatelse. Husk også at dette skal entydig fremgå av tiltakets ansvarsprofil hvilken aktør som innehar rollen PRO miljøsanering.

Mer informasjon - eksterne lenker

Har du spørsmål? Kontakt oss på byggesaksavdelinga.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30