Namsos kommune

Smittevern

Smittevern

Kommuneoverlegen skal:

  • utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og – tiltak, og organisere og lede dette arbeidet.
  • ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiske forholdene i kommunen
  • utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen
  • bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer
  • gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer
  • utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.

Inn i dette arbeidet ligger utforming og oppdatering av smittevernplan. 

Tuberkulose og tuberkulosekontrollprogrammet er en viktig del av arbeidet, og her er også samarbeidet med de ulike helsetjenestene viktig. Flyktninger, asylsøkere og innvandrere skal undersøkes og følges opp. I enkelte saker trengs det videre oppfølging og henvisning til spesialisthelsetjenesten, og da kan dette være en del av kommuneoverlegens oppgave. Dette er i de tilfellene hvor pasienten ikke har fått tildelt fastlege ennå. På dette området er det flere samarbeidspartnere både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjeneste, og det er viktig å få koordinert disse tjenestene for å sikre god flyt og forebygge evt. spredning av smittsomme sykdommer.

Infeksjonssykdommer kan føre til utbrudd på ulike arenaer. Ved utbrudd på enkelte sykdommer vil kommuneoverlegen bli kontaktet og informert.

Folkehelseinstituttet utarbeider en liste over såkalte «meldepliktige» sykdommer. Ved disse typer sykdommer fyller aktuell helseinstans ut et skjema med opplysninger om pasienten og type sykdom. Kommuneoverlegen får kopi av dette. Kommuneoverlegen vurderer om pasienten har fått opplysninger om hvordan han/hun skal forholde seg videre og om det kreves videre oppfølging fra kommuneoverlegens side.  Noen ganger vil man også få en henvendelse per telefon, og dette gjelder da sykdommer som krever strakstiltak. Eksempel på dette er smittsom hjernehinnebetennelse hos russ.

Når det gjelder informasjon, opplysninger og råd til befolkningen, så kommer det flere henvendelser på dette. Det blir da gitt veiledning om de ulike problemstillingene og dette er basert på eksisterende kunnskap som finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider. 

Det er et mål å jobbe mer aktivt opp mot influensasesong, russetid mm. med forebyggende og informerende tiltak.