Kommuneoverlege og smittevernlege

Kommuneoverlegen har oppgaver hjemlet i ulike lovverk, og skal blant annet ha en sentral rolle som medisinskfaglig rådgiver for kommunen - opp mot alle sektorer, relevant planverk mm. 

Namsos kommune har ansvar for kommuneoverlegefunksjon også for Overhalla, Flatanger og Osen kommuner. Dette er regulert gjennom en vertskommuneavtale. 

Kommuneoverlegen har oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, smittevern, tvunget psykisk helsevern og beredskap. 

Kommuneoverlegens oppgaver:

 • Medisinskfaglig rådgivning
  • Overvåkning av sykdomsforhold i kommunen
  • Sosialmedisinske oppgaver
  • Overvåkning av og ha en oversikt over helsetjenestene i kommunen
  • Medisinsk faglig rådgivning ut over områdene miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap
  • Ivareta helsehensyn i kommunal planlegging
 • Miljørettet helsevern og saker som kan ha negativ innvirkning på helsetilstanden
 • Vedtak om tvungen legeundersøkelse, Lov om etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
 • Helsemessig beredskap - delta i kriseledelsen

Smittevernlegens oppgaver:

 • Vern mot smittsomme sykdommer, Smittevernloven
 • Utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet.
 • Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen.
 • Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.
 • Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer.
 • Gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer.
 • Utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.

Artikkelliste

Kontakt

Sabine Moshövel
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 47 50 71 18