Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 03.12.2021 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 03.12.2021

Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 03.12.2021

Her kan du lese referatet fra arbeidsgruppens møte 3. desember 2021.

Ungdomsrepresentant

 • Det er viktig å få inn elevstemmen i arbeidsgruppa. Knut kommer og informerer om arbeidsprosessen fra Norconsultrapport til politisk sak. Det blir valg av representant fra ungdomsrådet.
 • Arbeidsgrunnlaget er beregnet ut fra et elevtall på 1580 elever.
 • Arbeidsgruppa skal legge fram forslag til politisk behandling.

Arbeidstittel «Konsept A»

Før det legges frem et forslag til fremtidig skolestruktur er det viktig å se på hvilke retningslinjer som skal være førende. Hva er det som kjennetegner en god og fremtidsrettet skole?

 • Lærerstemmen?
 • Elevstemmen?
 • Pedagogiske hensyn
 • Psykososiale hensyn
 • Fysiske hensyn (bygg og omgivelser)

Undersøkelse – lærernes syn

Vi ønsker å få inn lærernes syn på hva som er viktig i forhold til framtidens skole. Lærerne er opptatt av elevens beste – det gjennomføres en survey tidlig i januar.

 • I undersøkelsen bør det tas med noe om «Retten til en venn»
 • Alle ansatte må være med i undersøkelsen, ikke bare lærere.

Ønske om flere innspill

Må ha flere innspill, fra bl.a. PPT og helsestasjon – blir med i den store høringsrunden.

Plasstillitsvalgte er ikke fornøyd med at byskolene skal ta hele det økonomiske løftet.

Bygninger

 • Ungdomsskole – det må bygges ny skole på ny tomt som har gunstigere trafikkforhold.
 • Utformingen av skolebygget vil ha stor betydning for miljøet på skolen.
 • Det vil ligge muligheter i det ved bygging av ny skole.
 • Bygningene på Sørenget og Statland er i dårlig forfatning og det vil være en stor kostnad og sette i stand.

Side 77 i rapporten, viktig!: Rett bygg på rett sted. (PDF, 5 MB)

Handlingsrom

En endret skolestruktur gir mulighet for et større handlingsrom – trangt og travelt i dag. Økonomi.

Neste møte

 • Foreldrerepresentant og elevrepresentant må være på plass
 • Se på Inderøyundersøkelsen til neste møte – se vedlegg
 • 17.12. kl. 14.00 – 15.00 – Dahlslett.

Referent:  Kari N. Thorsen

Dokumenter

Inderøyundersøkelsen - eksempel fra annen kommune (PDF, 213 kB).

Referat fra møtet i arbeidsgruppa 03.12.21. - til utskrift (PDF, 54 kB)