Utvalg for plan

Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i ikke-prinsipielle saker innenfor fagområdene plan, bygg, areal, kommunalteknikk, landbruk, klima og miljø til Utvalg for plan.

Utvalget innstiller til formannskapet i overordnede saker som berører økonomiplan innenfor utvalgets fagområder.

Utvalget innstiller til kommunestyret for temaplaner og saker hvor beslutningsmyndighet etter lov er lagt til kommunestyret.

Møteplan, medlemmer og kontaktinfo, utvalg for plan