Utvalg for folk

Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet i ikke-prinsipielle saker innenfor fagområdene helse og velferd, oppvekst og opplæring, kultur og inkludering til utvalg for folk.

Utvalget innstiller til formannskapet i overordnede saker som berører økonomiplan innenfor utvalgets fagområder.

Utvalget innstiller til kommunestyret for temaplaner og saker hvor beslutningsmyndighet etter lov er lagt til kommunestyret.

Utvalget er kommunens trafikksikkerhetsutvalg og skal utarbeide mål- og handlingsplaner for arbeidet med trafikksikkerhet i fireårsperioden

Møteplan, medlemmer og kontaktinfo, utvalg for folk