Innbyggerforslag

Hvis du er opptatt av en politisk sak, kan den fremmes som et innbyggerforslag.

Hva er innbyggerforslag?

Gjennom å samle underskrifter har du som innbygger rett til å fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret er pliktig til å ta stilling til forslaget hvis minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget, eller det er underskrevet av 300 innbyggere. Kommunestyret tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens virksomhet.

Hvordan kan du foreslå saker?

Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle inn underskrifter.

Hvem kan foreslå saker?

Du må bo i den kommunen saken gjelder for å foreslå eller skrive under på en sak. Ungdom under 18 år kan foreslå saker. 

Hvor mange underskrifter trenger du?

Du må samle underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 underskrifter. 

Hva kan du fremme saker om?

Du kan fremme saker som gjelder kommunens virksomhet. I praksis betyr dette oppgaver som kommunen er engasjert i, både lovpålagte og frivillige oppgaver. Det er dermed snakk om et vidt spekter av saker. 

Hva kan du ikke fremme saker om?

  • Saker som allerede er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden.
  • Saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag.

Dette betyr ikke at det er forbudt å fremme "den samme" saken i løpet av én og samme valgperiode, eller at kommunestyret ikke har lov til å behandle saken. Kommunestyret kan velge å behandle en sak som har blitt behandlet før, men forslagsstillerne kan ikke kreve dette.

Når må saken behandles?

Kommunestyret skal ta stilling til saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Det er ett unntak fra denne fristen. Seksmånedersfristen gjelder ikke hvis saken blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Mer informasjon om innbyggerforslag: