Forliksrådet og konfliktrådet

Konfliktråd og forliksråd prøver å løse saker gjennom mekling, slik at det ikke blir nødvendig å fremme sakene for en domstol.

Forliksrådet

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol.

Forliksrådet skal legge til rette for at partene får løst en tvist ved mekling eller dom. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de andre domstolene.

Alle kommuner skal ha et forliksråd. Forliksrådet består av tre rådsmedlemmer, og en av disse er leder for forliksrådet. Et forliksråd kan ha flere avdelinger med tre medlemmer i hver avdeling. Rådsmedlemmene velges av kommunestyret for fire år av gangen. Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådene.

Politiet er sekretariat for forliksrådene.

Kontaktinformasjon til Politiet i Namsos.

Informasjon om forliksrådet fra politiet.

Informasjon om forliksrådet fra regjeringen

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, og har derfor et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven. Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater.

Hensikten med et møte i konfliktrådet er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Kontaktinformasjon til konfliktrådet Trøndelag