Melding om vedtak - detaljregulering Sandvika

Kommunestyre vedtok i møte den 18.04.2024 at kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre mekling med Statsforvalteren for å imøtekomme innsigelse om naturkartlegging i detaljregulering for Sandvika. 

Plankart som viser ulike farger for ulike formål for området Sandvika på Jøa - Klikk for stort bilde

 

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nye fritidseiendommer, småbåthavn og adkomst til området. Det er også justert veier og eiendomsgrenser i vedtatt plan etter faktiske forhold. De totalt 9 fritidseiendommene i planen ligger innenfor område for fritidsbolig i kommuneplanen for Fosnes kommune.

Småbåtanlegget, med ca. 12 båtplasser, skal plasseres bak en odde for naturlig ly. Anlegget forankres til fjell på land med wire. Utenfor sesong vil landgang og flytebrygge bli dratt opp på land.

Innsigelse

Reguleringsplanen ble vedtatt med en innsigelse fra Statsforvalteren angående naturkartlegging. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre mekling med Statsforvalteren, ved uenighet vil planen oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for endelig avgjørelse. Formålene SVT1 samt VS unntas rettsvirkning i mellomtiden.

Dokumenter i saken

 

Andre dokumenter i saken 

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal her