Varsel om oppstart - Harranes hytteområde

Grunneiere Heidi Johnsen og Frank Rørmark planlegger gjennom forslagsstiller/utbyggingsselskap Harranes Utvikling AS å etablere et nytt hytteområde innenfor sin eiendommen på Spordneset, del av gnr 354 bnr 8, på Lund i
Namsos kommune.

Formål

Detaljplanen skal gi et nytt tilskudd til hyttetomter i området Lund/ Harraneset. Planområdet forholder seg til eksisterende områdestruktur og en tilknytning til eksisterende infrastruktur og veger.

 Kartutsnitt over planområdet, Harranes hyttefelt - Klikk for stort bilde


Utbyggingsavtale

Det er ikke behov for en utbyggingsavtale med Namsos kommune.

Naboavklaring

Det vil være et normalt behov for informasjon og avklaring med naboer/sektormyndigheter, som aktualiseres gjennom
kunngjørings-/høringsperioder.

Akseptgrunnlag

Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunens planavdeling, og det foreligger en innledende aksept for å fremme et planinitiativ, som grunnlag for videre kunngjøring. Referat fra oppstartsmøte legges til grunn for kunngjøring av planarbeidet.

Planarbeidet er hjemles med grunnlag i kommunedelplanen, område BFE 22.

Sektorvurderinger

Det er gjennomført befaring av området og sektorsøk i Gislink og andre kartbaser for innledende vurderinger. En finner her ikke innledningsvis konflikt mellom ulike sektorinteresser og planlagte bygg og anlegg i området. Geoteknisk vurdering skal innleveres ved 1. gangs behandling av planforslag.

Atkomstveg

Det planlegges 1 hovedatkomst til området der eks. driftsavkjørsel ligger. En avkjørsel 2 kan bli aktuelt for å redusere veglengder av arronderingsmessig hensyn.

Byggeområder

Det er innledningsvis foretatt befaring av området, og en arrondering av hytter og øvrig infrastruktur vil bli vurdert nærmere i forhold til ulike sektorforhold/ vurderinger, samt topografiske og forhold på området.

Friluftsområder

Lund og Harraneset ligger i et naturskjønt område hvor det er tilgang på sjønære areal og turareal i nærområdet. Området ligger nært fergeleie på Lund, og gir god tilgjengelighet fra alle deler av Namdalen, Sør Helgeland og Innherred.

For mer informasjon, kart/bilder - les dokumentene i saken.

Dokumenter i saken

Referat oppstartsmøte og innledende (PDF, 248 kB)
Kunngjøringsdokument (PDF, 2 MB)

Planen har PlanID 202104. Plannavn blir Harrenes hytteområde.

Innspill til planarbeidet

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:


Arkitektkontoret Blom as
Sverresgate 7
7800 NAMSOS
Telefon: 95 15 52 34
E-post: roy@arkitektblom.no

Frist for tilbakemeldinger er satt til: 27.08.2021