Innspillsmøte med det profesjonelle kunst- og kulturfeltet

Som en del av medvirkningsopplegg til kulturplan, ble det onsdag 12. april 2023 gjennomført et innspillsmøte med det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i kommunen.

Innspillsmøte

Møtet ble gjennomført ved å bruke kafèdialog-metoden, ledet av kommunalsjef for Kultur og inkludering Ann Evy Duun. I forkant var det invitert inn brett fra hele kunst- og kulturfeltet i kommunen. Dette ble gjort kommunens ulike nettverk samt iNams nettverk på kulturfeltet. Elever ved musikk, dans og drama på Olav Duun VGS var spesielt invitert inn for å få fram de unges behov og ønsker for framtiden. Til sammen deltok over 40 personer på møtet.

Kafedialogen var organiser rundt følgende 8 temabord:

 1. Historie mot framtiden
 2. Rekruttering
 3. Arena/infrastruktur
 4. Samarbeid/tverrfaglighet
 5. Fellesprosjektet
 6. Samspill profesjonelle - frivillige
 7. Mangfold og inkludering
 8. Barn og unge              

Under følger et sammendrag av innspillene fordelt under deres respektive tema. Sammendraget er en omskriving av innspillene for å samle innspillene som handler om det samme tema/tiltak, eller er likelydende.

Historie mot framtiden

 • Universell utforming, og bedre tilgjengeliggjøring av tilbud til mennesker med ulike funksjonsutfordringer
 • Tilrettelegging for utvikling, næring og rekruttering

Rekruttering

 • Tilrettelegging med kurs, trainee-ordninger, administrativ støtte og nettverk
 • Bedre infrastruktur som preprod sal og arbeidsrom
 • Behold og utvikle skoletilbudet i Namsos

Arena/infrastruktur

 • Tilrettelegge for større mangfold av ulike kulturuttrykk og -aktivitet
 • Mer og større mangfold i tilbudet til barn og unge.

Samarbeid/tverrfaglighet

 • Flere møteplasser og samarbeidsmuligheter på tvers av feltet
 • Økt bruk av profesjonelle feltet, eksempelvis for å styrke DKS og ferietilbud rettet mot barn og unge

Fellesprosjektet

 • Tilrettelegge for samarbeid og involvering av eksterne aktører i Fellesprosjektet, både planlegging og i drift

Samspill profesjonelle – frivillige

 • Tilrettelegge for samarbeid gjennom felles møteplasser
 • Prosjekter som involverer både frivillige og proffe
 • Tilrettelegge for utvikling og gode overganger fra frivillig til proff

Mangfold og inkludering

 • Prøveordning på ulike fritidsaktiviteter
 • Tilrettelegge for fritidsaktiviteter med andre/nye typer kulturuttrykk og aktiviteter
 • Tilrettelegge med møteplasser og digital kommunikasjon

Barn og unge

 • Desentraliserte tilbud
 • kulturmesse/kulturdag for barn og unge - for å synliggjøre alle kulturtilbud til barn og unge