Innspill via Namsos kommunes hjemmeside

Oppsummering av innspill som har kommet inn via hjemmesiden. 

Innledning 

Som en del av medvirkningsprosessen for de tre kommunale planene; kommuneplanens arealdel, plan for kultur, idrett og frivillighet og plan for helhetlig oppvekstmiljø har det også vært mulighet til å komme med innspill via Namsos kommune sine nettsider. Hjemmesiden har vært åpen for innspill våren 2023 med frist for innspill 1. mai.  

Det var allerede åpnet for innspill til kommuneplanens arealdel (KPA) på hjemmesiden da planprogrammet ble lagt ut til høring høsten 2022. Det har derfor vært mulighet til å gi innspill til KPA lenger enn for de to andre planene. Dette gjenspeiles også i innspillene da de første innspillene kun dreier seg om KPA. Da det ble bestemt at medvirkning og innspillprosessen skulle gjøre felles for de tre kommunale planene, ble det åpnet for å gi innspill på hjemmesiden, i samme skjema, også for kulturplan og plan for helhetlig oppvekstmiljø.  

På hjemmesiden er det blitt brukt et webskjema hvor innbyggerne kan komme med innspill. I skjema oppgav man kontaktinformasjon og krysset av for hvilken/ hvilke plan/planer de ønsker å gi innspill til. 

Fra og med 10. mars ble det tatt i bruk en kartmodul som også gjorde det mulig å tegne innspillene inn i kartet. Her har det vært mulighet til å tegne inn punkter, linjer og flater inn i kart som kan legges ved innlegget.  

I denne oppsummeringen er det kun tatt med innspill fra privatpersoner og lokale aktorer. Innspill fra sektormyndigheter kommer i tillegg. Innspillene er lagret i arkivsystemet Elements på sak 2022/4596.  

Du kan få innspillene fra sektormyndigheter tilsendt ved å ta kontakt med Dokumentsenteret. 

Send e-post til dokumentsenteret. 

Sammendrag 

Det har kommet inn over 100 innspill, hvor majoriteten er knyttet til kommuneplanens arealdel. Det er mange av temaene som går igjen, også med innspill som er kommet inn via andre medvirkningsprosesser som for eksempel folkemøtene.  

Typiske tema:  

 • Forslag til næringsarealer, boligområder og fritidsboligområder.
 • næringsområder, boligområder og fritidsboligområder som er avsatt i KPA i dag som ønskes tilbakeført til LNFR.  
 • Bevare samfunnshuset og forslag til hva det kan brukes til.  
 • Ønske om flere fritidstilbud i byen, som for eksempel bystrand, kafeer, rageroom, bowling, skatepark osv.  
 • Østtun masseuttak.
 • Fellesprosjektet. 

Innspill

Gøril Øien

Innspill til kommuneplanens arealdel og plan for et helhetlig oppvekstmiljø.

 • Sørge for at boliger ikke blir solgt som fritidsboliger her ute 
 • Hvordan gjøre det enklere å legge til rette for attraktive boligtomter? 
 • Hva tenkes det rundt næringsformål på øya, og legge til rette for 
 • Gründervirksomhet og nettverksbygging? 
 • Bolyst generelt, hva vil vi ha/trives med her ute? 

Elin og Roy Kjærstad

Innspill til kommuneplanens arealdel og plan for et helhetlig oppvekstmiljø.

 • Bygging av boligkompleks på Skomsvold/Fosslandsosen  
 • Bolighus bør ikke være mulig og omreguleres til fritidsbolig. Det vanskeliggjør at ungdommer ikke kommer flyttende utover. Vi har bruk for fastboende på Otterøya.  
 • Det må reguleres for gang- og sykkelvei fra Årnes til Broum. 

Geir Ingvaldsen

Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • 34/10 Bangsund. 
 • Område til rorbuer/ fritidsbolig, 12-15 tomter.
 • Område til fritidsbolig, 7 tomter.

Joma Gruver AS 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • Utskipingshavn.

Norsk sagbruksmuseum og Namdalsmuseet 

Innspill til temaplan for kultur, idrett og frivillighet,  og plan for et helhetlig oppvekstmiljø.

Namsos om 10 år: 

 • Legge til rette for arenaer hvor næring og kultur møtes og skaper kulturnæring. 
 • Større tilgjengelighet til kulturminner og kulturmiljø for alle. 
 • Legge til rette for alle – universell utforming.  
 • Initiativ opp mot lokale tilbydere av varer og tjenester, med motivasjon for å ha produkter/ tjenester som henviser til lokal kultur og kulturhistorie. Eks. Rema Rock City og Ullvaren. 
 • Museene som arena (både lokaler og uteområder) blir i større grad en del av det offentlige miljøet, f.eks. ved markeringer i kommunal regi. 
 • «Kulturopplevelsehengeplasser» - f.eks. ha en opplevelse der ungdom «henger» som kan være med på å bidra til større stedstilknytning og identitet. 
 • Bli en naturlig samarbeidspartner for helseinstitusjoner og tilby gode opplevelser i samarbeid med kommunen. 
 • Museene er allerede en god samarbeidspartner med skolene gjennom ulike formidlingstilbud. Dette fortsetter samtidig som vi ønsker å være en enda større samarbeidsaktør med skoler og barnehager i Namsos og tilstøtende kommuner. Museene skal være en naturlig del av skolehverdagen. 
 • Hva har vi nå som vi er stolte av og vil ta vare på: 
  • Museene våre.
  • Kunnskapen vår.
  • Arrangementene våre. 
  • Kulturminner og tilrettelegging av disse.  
 • Hva kan vi bidra med: 
  • Kvalitetssikrende og rådgivende instans for kulturarv i distriktet. 
  • Norsk Sagbruksmuseum og Namdalsmuseet har og skal ha en funksjon for hele Namdalen, hvor Namsos gjennom historien har vært et sentralt knutepunkt siden anleggelsen i 1845. Våre museer skal trekke tråder tilbake i tid og se sammenhengen mellom utviklingen av våre samfunn lokalt regionalt og nasjonalt. 
 • Bygge gode relasjoner med de interessegrupper vi mener det er særlig viktig å samarbeide med. (Namdal museumslag, historielagene, skolene, institusjonene og kultursektoren i kommunen, næringsliv, m.m).
 • Være med å gjøre byen mer attraktiv for innbyggere og besøkende.

Ivar Hustad

Innspill til kommuneplanens arealdel.

I gjeldende arealplan er et område på knr. 5007 gnr. 45 bnr. 3 avsatt til byggeformål. Undertegnede representer eiere og en bruker av denne eiendommen som har iverksatt tiltak basert på denne planbestemmelsen. Den ønskes derfor ikke endret. Området F23 i KPA Namsos kommune.  

Sturla Heia

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Forslag til næringsareal på Lend i Namsos gnr.11 bnr. 1.

Ola Liljefjell

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Et anlegg der alle har muligheter til å bruke, enten du har sykkel, rulleskøyter, skateboard, sparkesykkel og til og med rullestol, Skatepark og Pumptrack .

Bjørum sameie ved Kirsti Bjørum

Innspill til kommuneplanens arealdel og plan for et helhetlig oppvekstmiljø.

Bjørum sameie disponerer et stort areal i Daltrøa som kan være egnet til boligtomter. Sameiet kan være villig til å selge dette området til Namsos kommune. Namsos kommune vil da kunne tilby boligtomter til relativt lav inngangspris om disse selges for kostpris for kommunen.

Kenneth Kristiansen 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • Ønsker vurdering av område for boligutbygging. Har 3 aktuelle områder på min eiendom 12/1 på Hals i Namsos. Eiendommen eier jeg sammen med min kone Karoline Kvaale 
 • Ønsker utredning for å opprette en bobil parkering uten strøm og avløp. Det er tenkt som korttidsparkering. Ca. 100 – 150m3. 

Aglen camping ved Ingar Breivik  

 Innspill til kommuneplanens arealdel.

Utvidelse av Aglen Camping jf kartskisse vedlagt.

Richard Kolberg

 Innspill til kommuneplanens arealdel.

Ønsker at Sandvika blir statlig sikret som friluftsområde. Dette er ett særdeles fint område som kan bli en fremtidig ressurs for kommunen. Området kan få tildelt statlige midler til opparbeiding ved sikring, samt spillemidler kan tildeles for utbedring av bedre parkering mm. 

Hanne Hanssen  

 Innspill til kommuneplanens arealdel.

Tilbakeføring i arealplanen av Sørbekken industriområde Salsnes fra industri til LNF-R. (Salsvannet settefiskanlegg) Dette området ble i 1987 regulert til industriområde (så vidt vi kan se på arealplanen). Daværende grunneier døde i 1999, og planene har ikke vært verken luftet eller drøftet siden. Når det har gått 35 siden reguleringen uten at noe har skjedd eller kommer til å skje, bør dette området nå tilbakeføres til LNF-R. 

Eskil Leirbekk

Innspill til kommuneplanens arealdel. 

Spørsmål ang. dekning av bomberom/ tilfluktsrom. Vurdere fjellområder som kan være egnet for bygging av tilfluktsrom, der det ikke er hensiktsmessig å bygge dette i eksisterende/nye bygg.

Marius Råd

 Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • I arbeidet med nye bygg og annen infrastruktur i kommunen mener jeg det må etterstrebes å benytte allerede nedbygd natur før man går i gang med å omregulere kulturlandskap. Dette gjelder både til industri og privatboliger.
 • Fortetning i byer og andre knutepunkt burde og prioriteres der infrastruktur allerede er etablert.
 • Verning av natur, og da spesielt myr og områder langs fiskeelver.

 Sigbjørn Mjøsund

Innspill til temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

 • Hvordan tenkes det i forhold til å etablere gode forhold/ egne tilpassede senter for demente? 
 • Oasen skal rehabiliteres. Ønsker å beholde treningsrom. 

Synne Mjøsund

Plan for et helhetlig oppvekstmiljø.

Jeg syns at demente personer skal få bedre å flere tilbud, og en plass der de demente kan bo ilag og ha noe sosialt. 

Imre Lauvsnes

Innspill til temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Mere som kan skje i Namsos kommune Bowling, Lykkeland og Oasen er tre ting som bør være på plass synes jeg.

Stig Bjøru

Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • Være obs på vanntilsigsområde ved elva lang med Nordvegen på Jøa.  
 • Brakstadsundet, unngå ny bebyggelse.  

Anita Hansen

Innspill til kommuneplanens arealdel og plan for et helhetlig oppvekstmiljø.

 • Parker i Namsos by 
 • Flere tilbud; Lekeland, bowling badeland osv. 
 • Koselige cafeer som ikke er en del av kjøpesenteret.  
 • Plass for ungdommer på kveldstid; billiard, bordtennis osv.  

Namdal settefisk

Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • oppdatering av arealplanen til riktig formål (gnr. 45, bnr.50) i kartverket (Akvakultur/Næringsvirksomhet) samt området mot sjø. 
 • 17/45 reguleres for bygging av hytte/ bolighus. 
 • Bukten i sjøen nedenfor reguleres til havn, utlegg av flytebrygge og bølgedemper.

Per Tore Brunæs

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Det gjennomføres en parkeringsanalyse for innenfor Namsos sentrum, jfr kommunestyrevedtak desember 2021. 

Arcon Prosjekt AS på vegne av Ivar A. Sellæg Asbøll og Gunnar R. Sellæg 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Høknes, Høknesneset og Urda.

Området ønskes omdisponert til hovedformålet «Bebyggelse og anlegg (1001). Eventuelt med underformål boligbebyggelse (1110) og/eller «Næringsbebyggelse» (1300), «Andre typer bebyggelse og anlegg» (1500) og «Kombinert bebyggelse- og anleggsformål» da det per nå ikke er gitt nøyaktig hvilken type boligformål eller næringsvirksomhet som kan tenkes etablert. 

Nils Kaldahl 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • Industriområde på Stormyra.
 • Bobilcamp med utsikt over Namsenfjorden. Elbilladere til biler og bobiler. Bobilcamp er på nordside av fylkesveien. 
 • Bolig/fritidsbolig i område 184/5. På nord side av fylkesveien.

Pål Ludvik Almåsvold 

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

 • Beholde samfunnshuset 
 • Ingen skolebygg på Nexan-tomta. Skolebygging må kunne skje i området Høknes, Kleppen, Hestmarka.
 • Nok kino og kulturbygg. 
 • Ja til park, eldreboliger, sykehjem. 

Kommunikasjon 

Detter er hovednerven i all virksomhet. Utad til indre og ytre Namdal. F.t. er denne meget dårlig. Få fart på region Namdal. 

 • Namdalsvn. Stenges forbi Bastionen. 
 • Sverres gate åpnes for trafikk til Østre byområde, hvor det blir rundkjøringer.
 • Riving av gatekjøkken for åpning av C.G. gate.  
 • Oppfylling på Spillum for enklere adkomst til Sagbruksmuseet. 

Områder 

 • Festplassen bygges om til et stort amfi. 
 • Industriområder på Sjøåsen 
 • Riv bygget til NTE og Trafostasjonen. Herfra buss-utkjøring. Drosjene overtar Trekanten. Nytt parkeringshus i flere etasjer. På toppen av dette bygget: Gondolheis til Klampen. 
 • Elgen flyttes til parken på Nexan-tomta. Treskulpturene passer kanskje bedre ved Sagbruksmuseet. Kafe/restaurant i forbindelse med Bastionen. 
 • Fylkesgalleriet flyttes til 2. etg. i Rock City. Biblioteket tilbake til Samfunnshuset. Kulturskolen overtar Kulturhuset. 

Emil Kristoffer Altø 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Forslag 1: Tilrettelegging for boligfelt med rekrutteringsprofil og planlegging for unge familier i nær tilknytning til Otterøy oppvekstsenter. Med mulighet for leie til eie og fellesarealer utendørs. Det kan også være muligheter for etablering av felles produksjon av strøm og samarbeid om dyrkningshus/hønsehus/dyrehold i området. 

Forslag 2: Finansiering av kritisk veiutbedring på Otterøya ved å tilrettelegge for vindmøllepark i fjellområder på Otterøya som ikke er populære turområder og/eller hvor det ikke foregår betydelig jakt. Erfaringer fra Åfjord viser tydelig forbedring av veit som et positivt utfall av vindmøller. 

Forslag 3: Utrede mulighet for solcelleanlegg på hav i tilknytning til kysten. 

Forslag 4: Lansering av muligheter for forprosjekter til aktuell marin næring, som dyrking av tare og utprøving av energiproduksjon med utgangspunkt i bølger og/eller tidevann. 

Lill Marie Knappe

Innspill til plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Jeg ønsker meg rageroom. Det er et rom der det er ødelagte ting, også kan man få en slegge eller et balltre og bare få ut det man føler. Alt av frustrasjon. Det ligger jo litt i ordet RAGEroom. 

Johannes Bjermer

Innspill til plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Rageroom.

Hans Martin Storø  

Innspill til kommuneplanens arealdel.

354/14 Anmoder at dette område videreføres som næringsareal i ny kommuneplan.  

Leif Berg  

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Foreslår at Samfunnshuset pusses opp og brukes som et samfunnshus - et hus for lag og foreninger i byen og for kulturskolen. Kinoene kan tas i bruk igjen.

Kirsten Höllenreiner  

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Vi ønsker å etablere små utleiehytter på vår eiendom 3/40. 

Jon Arne Thorvaldsen  

180/18 Tanker om fremtidig bygging av opplevelseshytter (hytter i pakt med naturen) for turisme.

 John Andre Sverkmo  

Innspill til kommuneplanens arealdel.

165/4 Avsette område til boligformål, området er avskoget og står på fast grunn med fjell, kort vei til sentrum. 

149/35 Avsette område til hytter og fritidsboliger med mulighet for vei, vann og strøm nærhet til fjell og lakseførende elv. 

Anne Helen Devik  

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Legger ved fil der jeg har markert område jeg tenker å regulere til fritidsbolig fram i tid. Området ligger på Otterøya, gnr: 47 og bnr: 1. 

Harald Økvik 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

186/3 framtidig bygging av hytter/fritidsboliger.

Namdal Settefisk AS på vegne av Sverre Georg Romstad  

62/2 tilrettelegge for en fremtidig utvidelse av eksisterende anlegg i Årvika (lokalitet 10406). Ønsket er å få regulert avmerket areal til industri/akvakultur.

Kåre Jarle Devik  

Innspill til kommuneplanens arealdel.

45/ 42, 43 og 17 

Vi ønsker at følgende markering i vår eiendom reguleres til Næring/bygg/akvakultur/fiske da vi har en ide om å lage en fin plass for en liten camping ved sjøen, men oppstilling av bobiler og vogner, ser også for oss noe mindre hytter på fjellet like ved, så vi ønsker å få regulert en bit til dette formål til turister, eller da annen næring tilhørende sjø. Ønsker også å få regulert i sjø for flytebrygger i begge viker tilhørende våre eiendommer, dette gjelder da de 3 nederste markeringer på kartet. Vi ønsker også å få regulert inn noen hytte/boligtomter på eiendommene dette er da de 3 øverste markering på kart og dette er de mindre markeringer og den større mot sør. må også da regulere inn adkomst her til områdene. 

Kartutsnitt - Klikk for stort bilde

Alfred Skogmo 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

20/ 5 

"Nytt" næringsareal øst for Fv 17 ved Trønderbilene sitt anlegg på Spillum, ca 7.000m2. Arealet er brukt til næringsformål siden 1950 tallet. Først med knuseverk for grus og pukk-produksjon. I 1986/87 ble det pumpet opp ca 15.000m3 grus fra Namsen som ble videretransportert og brukt under utbygging av Hojem Trykkeri (Nord Universitet). Etter dette er det fylt opp med ca 20.000m3 med stabile masser til kotehøyde ca 4,2 og brukt som lagerområde for ulike entreprenører inkl. Namsos Kommune. Området har godkjent avkjørsel fra Fv 17, kommunal kloakk og vann, fiber og strømtilførsel. Nabo-området vest for Fv 17 er kommunalt næringsareal og fullt utbygd med mindre bedrifter 

Sørhaugen, areal ca 35 da, potensielt sentrumsnært boligområde for eneboliger, rekkehus/terrassehus. Arealet består i all hovedsak av fjellgrunn med noe grunn løsmasseverdekning enkelt steder. Området er frittliggende på en høyde med svært gode sol og utsiktsforhold. Området grenser mot sør og nord mot etablerte boligområder Kommunal infrastruktur med vann og kloakk ligger inntil området. 

Område øst for Namsenbru-fylling, ca 150 dekar kan omdisponeres til næringsformål. Området er tidligere vært en kilde til grusuttak fra 1960 til 1977. Områdene i Hestmarka fra Meieriet til dagens Kommunelager er fylt opp med masser herifra. I praksis så ble hele området senket 1 til 2 meter. Det betyr at området ikke kan betraktes som "verneverdig strandeng" som Statsforvalteren tidligere har påstått. 

20/2 

Boligområdene Kammen, Svea, Spillumsåsen og omkringliggende spredt boligbebyggelse mangler tilgang til en badestrand. 

Norsk Sagbruksmuseum (Spillum Dampsag & Høvleri) har tilrettelagt en del av sin tomt mot sjøen med gressplen, aktivitetsområde, grillhus mm. Det er tilrettelagt for parkering, toaletter og mulighet for åpen kafé/kiosk. Det er tilført betydelige statlige og kommunale midler til disse investeringene og området er åpent for allmenheten. Mot sjøen er det en større fylling med grov stein der det tidligere var strand. Ved å erstatte hele eller deler av denne steinfyllingen med sand/grus vil det med enkle tiltak kunne bli en badestrand med et allerede ferdig område i bakkant.  

20/5 

Tomt for lite boligtun, gjerne som tilpasset "eldrebolig". Areal ca 4.000m2. 4-6 boenheter.  Området grenser mot dyrka mark, kommunal infrastruktur (Pumpehus med tilførselsvei) og Fv 7040. 

Elden Pukk og Maskin AS 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Utvidelse av steinuttak i Aune 249-1.

Per Haraldsen

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Det er bare tull å bygge en ny barnehage i Namsos... Hva med de eldre? Hva med de som trenger plasser i vår by? Skjønner ikke hvorfor det skal bruke mange talls millioner på noe som ikke det er behov for, men heller er en nedgang på. Vær så snill å tenk dere om oss som snart trenger hjelp til det meste. 

Maren Vassli

Innspill til kommuneplanens arealdel og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

 • Samfunnshuset må bevares, det er ett av svært få historiske bygg i Namsos. 
 • Nexanstomta bør IKKE bli et slags campus/ skolebygg eller nytt kulturhus mm. Olav Duun vgs har de siste år blitt oppdatert vesentlig og det er kun få bygg der oppe som har behov for renovasjon. 
 • Park med lekeområder,  
 • Bystrand, gjerne med lokaler for kafeer og restauranter langs med  
 • Bevare kulturhuset 

Aasa Hamsrad 

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Jeg ønsker at kommunen utvikler sentrumsområdet med Samfunnshuset og Festplassen som hovedfokus. Få kulturtilbudet med kino og kulturskole inn i Samfunnshuset. Gjerne med kafe og torghandel i gata mellom Samfunnshuset og Festplassen. Gjør denne perlen i byen attraktiv og levende! 

Margreet Sloot

Vest på Jøa er registrert følgende: 

 • Kulturlandskapet på Brakstadøyene, det er fortsatt aktivt drift med beiting og lyngbrenning, noe som ivaretar det biologiske mangfoldet. 

Svært viktige friluftsområder: 

 • Brakstad, Brakstadaunet 
 • Jernaldergård på Tranaas, 
 • Hovsjøen gravhauger. 

Naturreservat: 

 • Aldgården 
 • Steinan og Flottra 

Område i sjøen vest for Jøa; Follahavet, der bla Aldgården, Steinan og Flottra ligger, er også spilt inn flere ganger som viktig fiske/friluftsområde. 

Jeg foreslår hele området vernet, slik at det oppstår ett sammenhengende frilufts/fiske /kulturlandskap område, på land og sjø, helt vest i Namsos.

Brakstad hamn AS 

Innspill til kommuneplanens arealdel og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Brakstad hamn As driver kulturbasert reiseliv i hovedsak på Follahavet på vestsiden av Jøa. Det er viktig for reiselivet i kommunen at det er friområder for reiselivsaktiviteter og friluftsliv. F.eks. må privatisering av området med hyttebygging og fiskeoppdrett stoppes. Vi mener at det må være minst mulig inngrep i sjø og strandsone i dette området. Et bedre vern av dette unike området her er på sin plass. Alle innbyggerne i Namsos kommune må ha mulighet til et aktivt båt- og kystfriluftsliv. Dette landskapet er også viktig i forbindelse med formidling av Olav Duuns diktning. Når det er snakk om ferdselsveier må også ferdsel på langs kysten og på sjøen nevnes.

Asbjørn Hagerup 

Innspill til temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

 • Historie mot framtiden; Om 12 år er feltet bredere og Namsos et sentrum for kulturlivet i Namdalen. 
 • Rekrutering; eks. en ordning med stipend til kunstnere 
 • arenaer rundt i kommunen for utstilling av kunst 
 • Samarbeid/ tverrfaglighet; Samarbeid får en ved å skape mangfoldige møteplasser 
 • Fellesprosjektet; Det er viktig at de profesjonelle blir tatt med i den praktiske planleggingen av prosjektet. Brukerne (Namdal Kunstgruppe Namsos Kunstforening, musikkorganisasjonene bl.a.) sin aktive deltagelse i planleggingen var en bevist strategi i planleggingen av kulturhuset og et fundament for at det ble så nyskapende og vellykket; og bruksvennlig i sin tid. 
 • Samspill profesjonelle -frivillige; Ha fokus på økt bruk og vederlag /dekning av utgifter og samarbeid. 
 • Mangfold og inkludering; Viktig å skape arenaer og gjennomføre prosjekter der en samarbeider på tvers av alder, bakgrunn og bosted. 
 • Barn og unge; Bibliotekene er det beste redskapen, gjerne i samarbeide med frivillige.

Bangsund vel 

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

KPA  

Trafikk 

 • Gang- og sykkelveg mellom Bangsund Klingakorsen 
 • Sikker skoleveg, fortau over Bogna Bru 
 • Fotgjengerovergang ved Joker/ YX  
 • Redusere farten mellom eksisterende fartsdumper (nå 60km/t) 

Bolig 

 • Bolig mellom Joker/YX og Bogna 
 • Flere andre egnede boligtomter på Bangsund 

Skole 

 • Arealet mellom skole og idrettsplass/ ny idrettshall ønskes opparbeid på en helhetlig måte, i samarbeid med skolen og lokalbefolkningen 

 

Fritid/ lek/ Aktivitet 

 • Fornye lekeplass ved den gamle butikken 
 • opparbeide friområde ved fjæra like ved lekeplassen 

Plan for kultur 

Idrettshall/ Samfunnshus/ Flerbrukshall (Bangsund) 

 • mulighet for flere aktiviteter samtidig, amfi, kjøkkenfunkjsoner. 

Kulturskole 

 • Kulturskolen bør ha et tilbud på Bangsund, noe vi ser trer i kraft fra neste skoleår og det er noe vi ønsker vedvarer. 

Lag og foreninger/ Frivilligheten 

 • Etablering av frivilligsentral er et stort ønske, i tillegg til ønske om bistand for å organisere de frivillige ressursene 

Plan for helhetlig oppvekstmiljø 

Grunnskole og barnehage, SFO 

 • Fulltid helsesykepleier og miljøarbeider ønskes i skolen.  
 • Mer uteaktivitet 
 • Idrettshallen er en fin møteplass der barnehage og skole kan møtes til felles arrangementer 

Transport 

 • Senere buss på kvelden. Hjem for en 50 lapp er en fin ordning som vi ønsker vedvarer. Ungdomskort for elever fra distriktene 

Videregående skole 

 • Enda bedre samarbeid mellom grunnskole og videregående skole, for å sikre bl.a. grunnlag for gode valg og bedre miljø.

Fortidsminneforeningen Namdal v/ Anette Cecilie Holm 

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

KPA

Namsos by er forpliktet til å ta vare på sin historie inkludert kulturmiljøet. Byens sentrum  står på Riksantikvarens NB liste som bevaringsverdig helhetlig etterkrigs kulturmiljø. 

 • Bevare Samfunnshuset. Binde sammen festplassen og Samfunnshuset  
 • Åpne byen mer mot fjorden; promenader, møteplasser osv. 
 • Bevaring av bygningsmasse, lage fargeplan for bysentrum  
 • Fortidsminneforeningen, Namdal lokallag henviser til «: «Nye strategi og faglige  anbefalinger for by- og stedsutvikling»: RA_BYSTRATEGI_2021.10.26_WEB_150dpi_oppslag.pdf (riksantikvaren.no).

Plan for kultur

 • Verne samfunnshuset gjennom bruk (gjennom kulturaktiviteter og frivilligheten) Eks. Samfunnshuset i Steinkjer.

Plan for helhetlig oppvekstmiljø

 • Bruke samfunnshuset og festplassen til aktiviteter for folk i alle aldre for å skape et levende bysentrum. 

Naturvernforbundet i Namdalen v/ Hanne Hanssen 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Naturvernforbundet i Namdalen ønsker at kommunen tilbakefører området som er regulert til råstoffutvinning på Østtun på Salsnes (se vedlagt kart) tilbakeføres til LNF-R-område, som det var før siste arealplanrullering. Dette er av stor betydning for geologisk landskap (Salsnes er definert som geologisk arv-område av NGU). Området består av strandavsetninger og er bølgeformet slik at du kan se hvordan sjøen har lagt igjen sand i dyner mellom hovedveien og Litlhuskleppen. Området har blitt brukt til sanking av bær og sopp i flere generasjoner, husdyrbeite og i tillegg brukes området som vinterbeite for reinsdyr. Området ble inntil nåværende grunneier trakk seg fra jaktlaget for få år siden brukt til elgjakt. Området ligger over en verdifull grunnvannskilde av særs god kvalitet og området har avrenning til drikkevannskilde. Av alle disse årsakene bør området tilbakeføres til LNF-R for å sikre en videre bevaring av helhetlig geologisk landskapsverdi, beiteverdi og friluftsområde med jakt og sankerettigheter.

Joar Grøtting

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Bolig kolonihage Lund 354/17.

Kristian Oksdøl 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

 • 181/42 er i dag LNFR, ønsker å endre til boligformål 
 • 181/19 er i dag LNFR, ønsker å endre til for eksempel kombinert fritidsbolig/ boligformål.  

Maria Konstanse Brun 

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Innspill 

 • bevare og pusse opp samfunnshuset, bruk det til kulturelle arrangement.  
 • Ta vare på byggene på NB listen i tråd med Kulturmiljøplanen 
 • Felleskjøpet bygget på kaia kan brukes til å romme spennende kulturprosjekter 

Hva kan Namsos være stolt av? 

 • Flotte naturområder i hele kommunen 
 • Kulturskolen 
 • Namdalsmuseet og Sagbruksmuseet 
 • Kulturhuset 
 • Grøntarealer i sentrum  

Områder med forbedringspotensialer 

 • Mye dårlig utnyttet potensial i sentrum 
 • Bygger igjen fjorden  
 • Park istedenfor parkeringsplass (den åpne plassen ved Scandic rock city) 
 • som forelder ønsker jeg mindre, lokale, trygge og oversiktlige enheter i hele kommunen for barna våre, fremfor noen få store tunge institusjoner sentralt 
 • Det er viktig å huske på at Namsos ikke er en storby. Man mister innbyggere og potensielle tilbakeflyttere om man forsøker å etterligne arkitekturen og planløsningene til en storby når man ikke har andre fasiliteter som en storby kan tilby. Byen og kommunen må fremme det den er god på: vakker natur, fiske og friluftsliv, sagbruks-historie, musikk kultur, lokal mat, koslig småby. 

Namsos venstre  

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

KPA 

 • Satse på en grønnere by – tilrettelagt for gående og syklende.  
 • Prioritere GS fra Klinga til Bangsund og fra «glassfabrikken»/Aakervika i Vemundvik til sentrum 
 • Utendørs aktivitetspark for alle aldre 
 • Videreføre sin egenart i sentrum – Namsos er en murby mer enn en treby.  
 • åpne opp mot fjorden – unngå privatisering  
 • Lekeplasser/møteplasser på bakkeplan ikke på tak 
 • vektlegge energi og miljø – grøntareal og alternative energikilder 
 • videreutvikle tettstedene  

Plan for kultur 

 • Planlegge for at folk kan drive aktivt med fysisk aktivitet, idrett, kulturaktiviteter, frivillig arbeid – fremmer bolyst og folkehelse 
 • idrettshaller/ flerbrukshaller/ samfunnshus i tettstedene.  
 • Frivilligsentral på Jøa og Bangsund 
 • Desentralisere kulturskolen – hvert fall til 13års alderen 
 • verne samfunnshuset – og bruk det til arrangementer, kulturskole, møteplass osv.  

Plan for helhetlig oppvekstmiljø 

 • Tilbud om barnehage og skole i tettstedene  
 • Bidra til at det er knyttet ungdomsklubb til skolene (gjerne med hjelp fra frivilligheten) 
 • stillingshjemler for helsesykepleier på skolene – og eks. miljøarbeider og vernepleier for å avlaste lærere 
 • Styrke samarbeid mellom barnehage – b.skole – u.skole og vgs for å arbeide mot mobbing og utenforskap 
 • Legge kulturskolen til skolene  
 • skolene bør samarbeide mer med lokalmiljøet og lokale lag og foreninger.  
 • Skolene er et naturlig samlingspunkt for barn og unge på fritiden og skolene bør i større utstrekning være åpne utenfor skoletiden. Utearealene bør være varierte og attraktive.

Namsos kunstforening

Innspill til temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

Historie mot framtiden 

 • Kunstforeningen ble stiftet i 1946 
 • Kunstforeningens utstillinger treffer et bredt publikum.  
 • Vi mener at en vektlegging av universell utforming, på en slik måte at alle kan bidra og at tilbudene kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasninger eller en spesiell utforming, er viktig. Namsos har gode store arenaer. 

Rekruttering  

 • konkrete tiltak i denne sammenheng kan tenkes å ha rekrutterende effekt. 
 • Viktig å sikre kunstnere som er i startfasen av sitt virke oppmerksomhet, og legge til rette for godt areal til f.eks. øving og praktisering, for aktører på ulike nivå. 
 • Søkermassen til kunstforeningens Namdalsstipend kan ha et visst potensiale for rekruttering til kommunen, om en velger å tenke utenfor boksen, samarbeider, er kreativ og løsningsorienter? 
 • Opprettelse av kontakt med og varetakelse av kontakt med elever ved Olav Duun videregående skoles kreative linjer, kan tenkes å ha rekrutterende effekt på lokale ungdommer.  
 • Likedan rekrutteringstiltak rettet mot høgskoler / universiteters kunststudenter, etter modell fra andre sektorer som for eksempel helsevesenet 

Arena/ infrastruktur + samarbeid/ tverrfaglighet  

 • Skal vi beholde og videreutvikle kunst- og kulturtilbudet i kommunen, foreslåes det at kommune stiller rom / areal til disposisjon gratis, eller til en økonomisk forsvarlig kostnad for brukere. Lokalet bør kunne brukes i en kortere eller lengre periode, avhengig av behovet. Viser her til arenaer kalt Kulturhager, i andre kommuner, som f.eks. Verdal kommune som medeier i Tindved Kulturhage. Namsos samfunnshus oppfattes som et egnet sted, utfra både sentral beliggenhet og en unik variasjon av rom og arenaer.  
 • Burde lokaler der kunne leies ut rimelig?  
 • Samfunnshuset - fra rivingsprosjekt til gratis kraftsentrum for kunst og kultur i Namsos! En kan bare ane effekten av noe slikt. Vil tro det ville tiltrukket seg interesse både lokalt og nasjonalt, og ikke minst hatt innovativ effekt .

Fellesprosjektet 

 • Kan være at samlingen i seg selv er verdt et eget fast lokale, for faste rullerende utstillinger, som ved Nasjonalmuseet, hvor utstillingene blir kuratert etter f.eks. epoke, tema, teknikk, stipendiater eller kjønn. 
 • Lokale kunstnere fra Namsos og Namdalen kan sette Namsos på kartet, om det investeres i gode presentasjons lokaler / galleri. 
 • Kunstforeningen ønsker egne lokaler til galleri, magasin for lagring av kunstsamlingen, samt kombinert kontorplass / møterom. 

Samspill profesjonelle – frivillighet  

 • Etablering og ivaretakelse av kontakt og gode samarbeidsstrukturer er viktig.  

Mangfold og inkludering  

 • Inkludering kan også skje gjennom samarbeid mellom frivilligheten og kommunens flyktningetjeneste. 
 • Ulike arenaer for varierte opplevelser og mulighet til engasjerende frivillig innsats innen kulturfeltet er viktig.  
 • Namsos trenger en arena for de som er opptatt av kunst, og et galleri som er styrt av bl.a. kunst kjøperne og de som ønsker å formidle billedkunst til folk og samfunn. Dette gjør vi best bl.a. gjennom et samarbeid og respekt for mangfold. 
 • Bruktkunstmarkedet ble en suksess, og noe kunstforeningen ønsker å gjenta. Et tiltak som også kan sees på og fungere inkluderende, samt treffe et større mangfold av befolkningen. 

Barn og unge  

 • For kunstforeningen lokalt er det aktuelt å samarbeide med barnehager og skoler (herunder også kulturskolen), om presentasjon av formidlingsopplegg laget av kunstnerne selv.  
 • En erfarer også et økt potensiale for å nå barnebefolkningen, gjennom Namsos folkebiblioteks økte aktiviteter opp mot barnefamilier, som gir en økt tilstrømning av barn og foreldre inn i utstillingslokalene på lørdager. Disse erfaringene kan jo gi et grunnlag for å tenke samarbeid,  
 • i planlegging, markedsføring og gjennomføring. 
 • Innkjøp av kunst, gjerne fra lokale kunstnere, til utsmykking av offentlige rom, der barn og unge ferdes.

SalMar Farming AS 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Lokalitet Smineset 

 • Endre anleggsdesign 
 • justere hvit lyktsektor 

Lokalitet Tennskjæret  

 • Planlegger anleggsendring  
 • optimalisere anleggsdesign og gi mulighet for dypdrift 

Lokalitet Årnes  

 • ingen endringsforslag 
 • ønsker at fortøyningsareal blir avmerket i KPA 

Lokalitet Barøya 

 • ingen endring i anleggsutforming 
 • ønsker at fortøyningsareal blir avmerket i KPA 

Forslag til nye lokaliteter: 

 • Bårdtaren  
 • Rausunda 

Byggmestrene Ulsund og Lindseth 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Utvidelse av Ramsvikskogen boligfelt.  

 • Videreføre det arbeidet som er gjort og utvide eksisterende felt i trinnvis utbygging. 
 • Arealet er gult i kommuneplanens arealdel ca 68 dekar, avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 
 • Legge til rette for små flermannsboliger med enkel adkomst og sosialt treffareal i feltet (lekeplasser) 
 • Avstander ca 3,7 km til Sørenget oppvekstsenter, 5,2 km til Namsos by. 6,4 km til sykehuset Namsos og 7,6 km til Kleppen idrettspark. 
 • Området ligger på fjell med enkel adkomst. 

Forslag til andre areal/ felt i område: 

 • Bekken (avsatt i KPA) 
 • Åkervika boligområde  

Lund Grendelag v/ Harald Grøtting

Innspill til kommuneplanens arealdel, plan for et helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet.

KPA 

 • Krav til utbygger ifht geologiske og arkeologisk undersøkelser er begrensende for utbygger. 
 • Enklere å omdisponere fritidsbolig til bolig – og omvendt 
 • spredt boligbygging i grissgrendte strøk må tillates.  
 • Detaljregulering Lund – del av 354/19 mfl. Utvidelser ved Lundstua og arealer for bobilcamping/ hytter/ bolighus mm (se vedlegg) 
 • Harranes hyttefelt (del av 354/8, se vedlegg) 
 • Naturmøteplass Smines (del av 355/1, se vedlegg) 
 • Industriområdet som kommunen fester i Smineset, inkl. opsjonen på utvidelse. Det bør vurderes å anlegge plass for hytterenovasjon her. 
 • Industriområdet ved Smines lager- og servicebygg 
 • Fjærangen bør vernes for hyttebygging (viktig regionalt friluftsområde). Dette har vært gjeldende siden Lund utmarkslag fikk utarbeidet en soneplan midt på 1970-tallet. Tas også med i temaplan for kultur. 
 • Oppgradering av Fv769, Lund fergeleie og parsellene Lund – Smines og Salsnes – Briksillan 
 • Hestøya, vurdere å oppheve eksisterende reguleringsplan i samråd med grunneier Legge til rette for at det 10-årige Kunstprosjektet kan gjennomføres. Tas også med i temaplan forkultur. 
 • Friluftsområde Smineset, se kartlegging gjort av Nærøy kommune. Tas også med i temaplan for kultur. 
 • Hotell skolestua/Lundstua; p.g.a. av endrede avkjørselsforhold vil det bli økende trafikk på Bygdavegen fram til hotellet. Lundavegen, Bygdavegen, Harranesvegen, Trolldalsvegen og Faksstrandvegen bør skiltes. 
 • Tegne inn småbåthavnene i KPA: Smines, Lund, (Lund småbåthavn bør mudres), Harranes Tas også med i temaplan for kultur. 
 • Tegne inn private vannverk i KPA: Lund Fellesvannverk SA (Det bør ses på dimensjoneringen av dette fordelingsnettet, slik at kapasiteten kan økes.),  
 • Lund vassanlegg, Smines Vannverk SA, Harranes vannverk 
 • Lund idrettslag har et idrettsanlegg for friidrett og fotball, 6 trimbøker samt et turstinett på ca. 50 km. Tas også med i temaplan for kultur. 
 • Guntvedt Holding AS har et industriområde øst for Flatneset. 
 • Lund sagbruk har et industriområde i Båtstøa. 
 • Det bør legges spredenett for fiberbredbånd og mobildekningen må bli bedre (ikke merket av på kartet, men gjelder hele den gamle skolekretsen, gnr. 353, 354 og 355). 

Plan for kultur: (Se også innspill under KPA) 

 • Lund kirke er Namdalens eldste trekirke (1658) og listeført av Riksantikvaren, 
 • Bygdaborgen innerst i Fjærangen (Festningen) er sannsynligvis rundt tusen år eldre enn man først trodde. Vi har i lang tid trodd at den var fra folkevandringstiden, ca. 500 - 800 etter Kr. Undersøkelser av trekull gjort av bl.a. arkeolog Ingrid Ystgaard august 1996, sannsynliggjør at anlegget er fra yngre bronsealder, ca. 835 - 540 før Kristus. Hvis dette er korrekt, er dette en av de eldste bygdeborgene i Norden. 
 • Lund grendehus har en viktig funksjon i grenda vår 
 • Aktive lag og foreninger i grenda: 
 • Lund grendelag, Lund idrettslag, Lund grendehus, Lund småbåtforening, Smines Båtforening SA, Harranes småbåthavn, Lund sanitetsforening 

Plan for helhetlig oppvekstmiljø 

 • Bevare Sørenget oppvekstsenter – se Lund grendelags uttalelse ang. ny skolestruktur, 23.06.2022.  

Håvard Østerbø 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

3/57 

Endre formål fra LNFR til fritidsbebyggelse  (20daa) 

Finnes to hytter og to naust der i dag, ønsker å fortette med minst 2 hytter til.  

Ingen dyrket mark blir berørt.  

Aksjonsgruppa «Nei til Østtun Masseuttak» 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Ønsker området avsatt til masseuttak tilbakeført til LNFR område.  

Arkplan Arkitektkontor på vegne av lyktodden hyttefelt  

Innspill til kommuneplanens arealdel.

På vegne av hytteeiere innefor reguleringplan for "Lyktodden hyttefelt og Lyktodden hytteområde II (181203)", anmodes det at området avsettes til område for eksisterende fritidsbebyggelse.

Arkplan arkitektkontor 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Vi anbefaler derfor at det gjøres en vurdering av eldre planverk og hvorvidt ikke rammer for utbygging / tilbygg / omgjøring gjøres i KPA. Dette kan bør omhandle først og fremst utnyttelse av eiendommer og forholdet opp mot nabolaget forøvrig, hva gjelder høyder og volum. 

Det er også et sterkt ønske om at det åpnes opp for mulighet til å fortette sentrumsnære villastrøk, hvor rammene for dette er klarlagt i KPA. Dette vil forenkle prosessen både for kommune og utbygger i mindre prosjekter. 

Se gjerne til Levanger kommune og deres betrakninger i siste revisjon av KPA. De har allerede gjort samme vurdering og har hatt fortettingsprinsipp gjeldende i flere år. Her kan man høste erfaringer gjort i denne kommunen og tilpasse til Namsos. 

Trønderplan AS på vegne av Nærøysund kraftbetong  

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Ønsker masseuttak på Salsnes. Se reguleringsplan 2022/6244 Østtun masseuttak.  

Ole Ingebrigtsen 

Innspill til kommuneplanens arealdel.

Gnr/bnr 24/9 

Forslag om å disponere eiendom til bolig/ fritidsbolig.