Innspill fra elever i grunnskolen i Namsos, 1.–10. trinn

Som en del av et omfattende medvirkningsopplegg i Namsos kommune, ble det i april 2023 gjennomført en spørreundersøkelse for alle elever i grunnskolen i Namsos kommune.

Undersøkelsen hadde til hensikt å samle inn innspill til tre kommunale planer: Plan for kultur, plan for helhetlig oppvekstmiljø og kommuneplanens arealdel (KPA).

Hva og hvordan

I ukene etter påske fikk alle elever, fra 1.–10. trinn tilbud om å svare på en spørreundersøkelse, hvor målet var å få elevenes hjelp til å finne ut hvordan kommunen vår kan bli enda bedre å bo i framover. Undersøkelsen var anonym, og resultatene offentliggjøres gjennom denne rapporten.

Spørreundersøkelsen var digital, gjennomført i Forms, og for å gjennomføre, måtte elevene klare å lese og skrive selv. Derfor ble denne besvart av elever fra og med 3. trinn. For 1. og 2. trinn ble de samme spørsmålene stilt gjennom klassesamtaler, og oppsummering fra disse samtalene ble sendt inn klassevis, til kommunen.

Den digitale spørreundersøkelsen ble gruppert i 3.–6. trinn, 7. trinn og 8.-10. trinn. 7. trinn hadde egne, tilpassede spørsmål fordi de tidligere også fikk komme med innspill og svare på spørsmål, gjennom et større opplegg for medvirkning, i regi av Namsos kommune og Ungt Entreprenørskap. Oppsummeringer av disse resultatene er gruppert etter gjennomføring, med de eldste elevenes besvarelser først.

Sammendrag

Denne undersøkelsen bekrefter at familie og venner er det viktigste i elevenes liv. Med årene blir venner stadig viktigere, og viktigere enn familie, men svarene viser at familie fortsetter å være av stor betydning for elevene, gjennom hele grunnskolen.

De fleste elevene (70–77 prosent) deltar i organisert aktivitet på fritiden. Andelen aktive elever synker noe i løpet av årene på ungdomsskolen, men fortsatt oppgir flesteparten at de deltar på en eller flere aktiviteter. Av disse er over halvparten med på to til fem ulike aktiviteter.

Den mest populære fritidsaktiviteten, som engasjerer flest elever, er fotball. Mer enn hver femte elev ønsker å spille fotball. Denne andelen ser ikke ut til å bli mindre i løpet av ungdomstida. Generelt ønsker de aller fleste seg mer å holde på med på fritida, men de som har oppgitt at de ønsker seg noe annet enn idrettsaktiviteter, er i mindretall. På spørsmålet om hva de ønsker seg mer av der de bor, er den soleklare favoritten uansett alder, badeplasser. Bowling eller klatrehall er også foreslått av mange. Det framgår dessuten av undersøkelsen at mange savner et godt bassengtilbud.

For å ha det bra, er det altså viktig for elevene at de har noen å være sammen med og noe å gjøre, og steder hvor de kan møtes, men også at de opplever trygghet, aksept og godt miljø. De ønsker å bli likt, respektert, å få si sin mening og å bli hørt. Fra og med 7. trinn finner vi ellers noen elever som har svart at de ikke har venner, at livet ikke er bra, eller andre bekymringsverdige ting som dreier seg om psykisk helse.

Deltakelse

Deltakelse Elever i grunnskolen 1. til 10. klasse
Skole: 1.-2. klasse Antall svar fra 3.-6.klasse Antall svar fra 7.klasse Antall svar fra 8.-10.klasse
Statland* 1.-2.klasse 9 0 10
Namdalseid Ikke mottatt 14 0 0
Bangsund 1.klasse og 2.klasse 61 11 60
Høknes barneskole 1.klasse, 2A, B og C 64 40 -
Namsos barneskole 1A, 2A og 2B 4 29 -
Vestbyen 1.klasse og 2.klasse 81 29 -
Otterøy 1.klasse og 2.klasse 27 0 29
Sørenget 1.-2.klasse 30 12 -
Jøa 1.klasse og 2.klasse 0 0 0
Bjørkly 1.-2.klasse 12 2 21
Namsos ungd.skole - - - 53
Høknes ungd.skole - - - 111
Totalt antall besvarelser - 302 123 284

* Statland har anonymisert besvarelsene ved at alle på 3.-6. trinn krysset av for 5. klasse, og alle på 7.-10. trinn for 9. klasse.

Svar, 1.-2.klasse: omtrent 90 prosent av elevene i 1.-2.klasse har kommet med klassevise besvarelser.

Svar, Forms: 3.-6.klasse: 302 (44 prosent), 7.kl: 123 (66 prosent), 8.-10.kl: 284 (53 prosent)

Total svarprosent (3.-10.klasse): 50,6 prosent (709 av 1400 elever fra 3. til 10.trinn).

 

Oppsummering av resultater fra 1.-2. klasse

De yngste elevene (1. – 2. klasse) svarer at det viktig å ha det morsomt i fagene på skolen, å lære, leke både ute og inne, ha gode venner, trygghet, ha det bra, kosekrok med bøker og leker og ha ulike aktiviteter å gjøre både på skolen og i fritiden for å nevne noe. Det nevnes både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Nære relasjoner som leke med venner, være med familie og kjæledyr går også igjen som ting de liker å gjøre på fritiden. Skolefritidsordningen (SFO) blir også nevnt som veldig positivt av flere. Det samme med kunst- og håndverk. Stjernetid når det jobbes godt nevnes også som en bra ting med skolen. Biblioteket trekkes også frem av flere. I en klasse ble det også sagt at alt er bra på skolen.

Når det gjelder hjemplassen sin er det venner, muligheten for å bo landlig til, naturen nært, å kunne sykle hvor man vil, det å bo nært venner og aktivitetstilbud som beskrives som det mest positive. Det å bo nær skolen sin, beskrives også som viktig for mange. Mange ulike aktivitetstilbud ramses opp på spørsmål om hva som er det beste med hjemplassen i dag. Aktivitetene varierer fra hvor skolene er, fra de ulike stedene om tilbud de har i dag.

Oppsummering av resultater fra 3.-10. klasse