Åtte folkemøter i Namsos kommune

Som en del av et omfattende medvirkningsprosess i Namsos kommune, ble det i februar og mars 2023 gjennomført åtte åpne folkemøter.

Innledning

Medvirkningsprosessen hadde til hensikt å samle inn innspill til tre kommunale planer:

 • Plan for kultur
 • Plan for et helhetlig oppvekstmiljø
 • Kommuneplanens arealdel (KPA).

Folkemøtene ble gjennomført på åtte steder:

 • Salsnes leirskole
 • Jøa, Fyret
 • Otterøy skole
 • Vemundvik, Sørenget oppvekstsenter
 • Statland skole
 • Namdalseid skole
 • Bangsund skole
 • Namsos sentrum, NTE Arena

Møtene ble annonsert bredt og gjennomført på lik måte alle steder, med en kjøreplan og en innlagt kaffepause. Alle møter startet klokken 18.00 med unntak av møtet på Bangsund, som startet klokken 19.00. Møtene varte i ca 2,5 time. Kommunen hadde flere representanter til stede på alle møtene, og til å lede møtene ble Astrid Skogseth, som til daglig jobber i Hilmarfestivalen AS og Kultlab, leid inn.

Antall møtedeltakere varierte fra 25 til 60. Alt i alt er vi meget fornøyd med gjennomføring av møtene, og vi fikk mange gode innspill. Innspillene er i sin helhet samlet og systematisert i et eget regneark, og et utdrag er presentert i denne rapporten.

Sammendrag

Det som trekkes fram som viktige elementer for et godt lokalsamfunn, uavhengig av sted, er møteplasser, et bredt og inkluderende tilbud på fritiden, turstier, naturmøteplasser, natur og friluftsliv i nærmiljøet, arbeidsplasser og næringsarealer, tilgjengelige tomter og boliger, en god og tilgjengelig kollektivtransport, og tilgang til barnehage og skole nært der folk bor.

Vi fikk også mange tilbakemeldinger på at kommunen bør gjennomføre slike folkemøter (medvirkning) oftere.

Metode

Vi valgte kafèdialog-metoden ved gjennomføring av folkemøtene. Vi hadde ti bord/stasjoner med ulike tema. Folk kunne sette seg der de ønsket, og fikk i løpet av kvelden muligheten til å velgeseks til sju tema etter eget ønske og egne interesser. Det ble jobbet i ca. ti minutter før bjella ringte, og folk kunne velge å skifte tema. Til slutt i hvert møte ble deltakerne bedt om å trekke fram noen høydepunkt som vi ønsker vi har lyktes med ti år fram i tid. Presentasjon av dette ble gjort i plenum, med mikrofon, og det ble gitt applaus for hver «opplesing».

Temaoversikt

De tema/bord deltakerne kunne velge mellom, var hentet fra kommuneplanens samfunnsdel og fra planprogrammet til kommuneplanens arealdel:

 • Hjemstedet ditt
 • Namsos, kommunen vår
 • Namsos, vår by
 • Fritidsaktiviteter og kulturtilbud
 • Kulturminner og historie
 • Bygge og bo – arealutnyttelse
 • Inkludering
 • Friluftsliv og turområder – og verning?
 • Næringsarealer
 • Kartpost

Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogrammet til Kommuneplanens arealdel

Oppsummering av innspill

Her presenterer vi et utvalg innspill fra møtene. Innspillene representerer innbyggernes ønsker for et bedre lokalsamfunn og en enda bedre kommune. Innspillene presenteres for hvert enkelt sted vi hadde møte, og ut ifra tema/bord vi brukte. Innspill på kart vil bli digitalisert og presentert i kart med kommentarer.

Kontakt

Elin Hovik Skage
E-post
Mobil 46 86 22 81