Varsel om regulering - Sverres gate 33, i Namsos kommune

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for detaljregulering av "Sverres gate 33" i Namsos. 
Forslagsstiller er Sentrum Namsos Eiendom AS. Frist for innspill og spørsmål er satt til 27.07.2020.

  

Planområdet er Sverres gate 33 og omfatter eiendommene 65/1308, 65/1309, 65/6 og 65/623. Planområdet er ca. 8,1 da.

Formålet med reguleringen er å regulere planområdet til bolig, kontor, forretning og parkering. Planarbeidet omfatter blokkbebyggelse på maks høyde +23.00 og utnyttelsesgrad på 85% BYA. Planarbeidet vil avklare nærmere om bebyggelsesform, friarealer, parkering, infrastruktur mv. 

Eksisterende reguleringsplan er avsatt til reguleringsformål bolig/forretning/kontor/parkering. 

Parallelt med planarbeidet startes det opp forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Tonje Nyrud. tlf. 902 33 202 eller per e-post til tonje@arcon.no innen 27.07.2020.