Namsos kommune

Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan "Geilin"

Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan "Geilin"

Det varsles med dette oppstart av reguleringsarbeid for Geilin i Namsos kommune. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 04.08.2021.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Geilin - Endring.
Geilin AS har engasjert HD Plan & Arkitektur for å gjennomføre og utarbeide detaljreguleringsplan.

 

Planområdet 

Forlag til planområde måler i overkant av 12,5 mål, og består av blant annet eiendommene gnr. 65 bnr. 1274 og 741 i Namsos kommune. Planens avgrensning er lik grensen i gjeldene plan for området - vedtatt i 2016.

Namsos kommune har stilt krav om endring av gjeldende plan etter fullstendig planprosess. Utbygging i henhold til gjeldende reguleringsplan har vist seg å være vanskelig å gjennomføre, da planen er for detaljert. Som følge av dette foreslås det noen mindre endringer av planen. Endringen legger opp til samme arealformål som i dagens plan, men med noe mer konsentrert utnyttelse. Dette vil også medføre delvis ny plassering på infrastruktur, parkeringsløsninger, grøntstruktur og lekeplasser. 

Har du spørsmål eller innspill annonsert planarbeid?

Spørsmål, innspill eller kommentarer til planarbeidet rettes til ansvarlig planlegger:
E-post: oystein@hdpa.no
Pr.: HD plan & arkitektur, Storlavika 7. 7770 Flatanger

Frist for tilbakemeldinger er satt til: 04.08.2021

Dokumenter i saken:

03 06 21 Referat oppstartsmøte (PDF, 124 kB)
Varsel om oppstart Geilin_endring (PDF, 4 MB)

Lover:

Plan- og bygningsloven § 12-8