Namsos kommune

Varsel om oppstart av planarbeid i Sandvika, Jøa

Varsel om oppstart av planarbeid i Sandvika, Jøa

Ketil Sandberg og Sandvika hytteforening har engasjert HD Plan & Arkitektur for å gjennomføre og utarbeide detaljreguleringsplan for Sandvika småbåthavn.

Planområdet

Forslag til planområdet måler i overkant av 60 mål, og planavgrensningen ligger hovedsakelig innafor eiendom Gnr. 240 Bnr. 2 på Jøa i Namsos kommune.

Planområdet var i utgangspunktet planlagt til kun å inneholde areal for småbåthavn og med adkomstvei, men etter dialog med kommunen er det også tatt med eksisterende hytteområde, og adkomst fra fylkesvei 7082.

Nord for adkomstveien, i Sandvikbukta er det i dag eksisterende naust, og dette området er også tatt med for å se på mulighetene for å utnytte dette arealet videre.

Kort over planområdet - Klikk for stort bildeViser forslag til planavgrensning 
Overordnet plan

Tiltaket omfattes av kommuneplanens arealdel for Fosnes, og er arealbruken satt til følgende formål i, og omkring reguleringsplanforslaget;

  • Fritidsbebyggelse (F35).
  • Friluftsområde i sjø (Fri7)
  • LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet.
  • Område for spredt boligbebyggelse (Sb7).

I planforslaget innlemmes "Sandvika Hytteområde" (PlanID 1748RP049) som ble vedtatt 25.10.2017.
Det vil i nytt planforslag bli sett på mindre endringer av denne planen etter faktiske/dagens forhold.

Formålet med planen og konsekvenser av tiltaket

Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. For tiltak i sjø skal det likevel gjøres en grundigere vurdering av konsekvensene for å avdekke om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Det legges opp til at en utfyllende planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og områdeanalyse skal gi en dekkende beskrivelse av planarbeidet, planen og virkninger av denne.

Aktuelle tema som skal vurderes nærmere i planarbeidet er;

  •  Bølgebryter/molo (grunnforhold i sjø og miljøfaktorer)
  • Silhuettvirkning av tiltaket
  • Adkomst og parkering

Området F35 er avsatt til fremtidig fritidsbolig, og det vil bli sett på muligheter for å kunne fortette området med opptil 2 nye tomter i henhold til arealformålet i kommunedelplan.

Dokumenter i saken

Innspill til planarbeidet

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

E-post: oystein@hdpa.no
Pr brev: HD plan & arkitektur
Storlavika 7,
7770 Flatanger

Frist for tilbakemeldinger er satt til: 03.09.2021

 

Forslagsstiller.
Grunneier: Ketil Sandberg
Tiltakshaver: Sandvika Hytteforening
HD Plan & Arkitektur er utførende konsulent