Sjekk om din eiendom er riktig merket i kartet

Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvordan ulike områder i kommunen kan brukes. Arealdelen for 2024 - 2036 skal godkjennes av kommunestyret i høst. Før det ber vi innbyggerne sjekke at deres eiendommer er riktig oppført som enten bolig eller fritidsbolig i våre kart.

Er din bolig oppført med riktig bakgrunnsfarge i våre kart? Gult for enebolig og oransje for fritidsbolig. Feil farge kan medføre merarbeid om du skal gjøre noe med boligen.

Kommuneplanen avgjør bruken av ditt areal 

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er de mest sentrale delene av kommunens langsiktige plangrunnlag og styringsdokumenter. 

Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvordan arealene i Namsos kommune kan brukes i årene som kommer, dette gjelder også din eiendom. Kommuneplanens arealdel for 2024 - 2036 skal vedtas politisk i høst. 

Før det ber vi eiere av bolig i Namsos kommune om å kontrollere at deres eiendommer er riktig oppført som enten bolig eller fritidsbolig i våre kart. 

Andre kommentarer til foreslått arealbruk i Kommuneplanens arealdel for 2024 - 2036 kan også sendes inn.

Svarfrist er 3. september 2024. 

Sjekk at din bolig er gul eller fritidsbolig oransje i kartet

Store deler av Namsos kommune er i kommuneplanens arealdel satt av til bruksformålet LNFR. Dette står for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette er et formål som begrenser muligheten for deg som eier bolig eller fritidsbolig til å gjennomføre søknadspliktige tiltak på ditt bygg. Tiltak vil kreve dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Det er viktig at eiendommer i LNFR-områder er oppført med riktig formål. Boliger skal ha gult underlag i kartet. Fritidsboliger skal ha oransje kartunderlag. Det er også i orden dersom det er skravering over eiendommen. Dette betyr at boligen omfattes av en reguleringsplan. 

Har man riktig formål oppført i kartet, altså gult eller oransje underlag, trenger man ikke søke dispensasjon fra arealets bruksformål i kommuneplanens arealdel for å for eksempel kunne bygge på. 

Det kan allikevel fortsatt være andre grunner til at man må søke om dispensasjon, for eksempel at bygningen står i 100-meterssonen fra sjø. Man trenger også fortsatt nødvendige tillatelser, slik som byggetillatelse.

Grønt i kartet betyr at nye tiltak krever dispensasjon

Grønt underlag i kartet rundt et bolighus eller en fritidsbolig er ikke ønskelig hverken for eier eller kommunen. 

Grønt underlag betyr at det kun er gitt dispensasjon for å sette opp en bygning. Det betyr at du må søke dispensasjon på nytt fra kommuneplanens arealdel for å kunne bygge på eller gjøre andre søknadspliktige tiltak. 

Under ligger det eksempler på eiendommer som er oppført med ulike formål i kommunekartet. 

Tre kartutsnitt - Klikk for stort bildeGrønt underlag - må søke dispensasjon. Gult underlag - bolig. Oransje underlag - fritidsbolig.

Her kan du se en video som viser hvordan du kan bruke kommunekartet for å undersøke om din bygning er oppført med rett bygningstype og om din eiendom er oppført med rett formål (LNRF, bolig eller fritidsbolig): 

Hvordan sjekke din eiendom - steg for steg

 

Dokumenter i saken 

Her kan du lese alle dokumenter i Kommuneplanens arealdel Namsos kommune 2024 - 2036 (arealplaner.no)

Feil bygningstype eller farge i kartet? Gi oss beskjed.

Er din bolig eller fritidsbolig oppført med feil bygningstype eller har feil fargeunderlag i kommunekartet? Da ber vi deg gi oss beskjed. Bruk skjemaet nederst på denne siden. 

Andre kommentarer til foreslått arealbruk i Kommuneplanens arealdel for 2024 - 2036 kan også sendes inn.

Svar kan alternativt også sendes slik: 

  • E-post: postmottak@namsos.kommune.no
  • Brev: Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Brev kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for svar

Fristen for å svare er 3. september 2024. Svarfristen er utvidet med tre uker grunnet ferieavvikling. 

Kontakt

Thomas Aarskog
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 14 39 73