Melding om vedtak - 1. gangs behandling av områderegulering for Bangsund

Utvalg for plan vedtok i møte den 17.11.2021 å legge forslag til områderegulering for Bangsund, datert 26.05.21 med bestemmelser datert 08.07.21, ut til høring i perioden 24.11.21 - 05.01.22.

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ønsket og god arealutnyttelse av sentrumsområdene på Bangsund. Områdeplanen skal følge opp vedtatt stedsutviklingsplan for Bangsund. 

Se alle dokumenter i saken her

Les alle plandokumenter i saken
Se reguleringsplanen i kommunekart

Du kan sende inn innspill på flere måter:

  • Høringsperioden er avsluttet og du kan dessverre ikke sende inn innspill.

Lovverk

Plan- og bygningsloven §12-10 og 12-11