Detaljreguleringsplan Jøa til land - høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 legges planprogrammet for flytebru ved fv. 777 Jøa til land på høring.

Kartbilde med stiplet linje som viser planomriss for området til bru til Jøa  - Klikk for stort bilde

Hensikt med plan 

Hensikten med planarbeidet er å få regulert trasé for fergefri forbindelse mellom Elvalandet og Jøa. Det planlegges flytebru med tilførselsveier og tilstrekkelig seilingshøyde. Etablering av bru gir Jøa en direkte forbindelse til fastlandet. Prosjektet skal underbygge fylkeskommunen sitt mål om et trafikksikkert, effektivt og robust transportsystem. Trøndelag fylkeskommune. er tiltakshaver. Norconsult Norge AS vil bistå i reguleringsplanprosessen.

Kommunen krever planprogram og konsekvensutredning da planen ikke er i samsvar med overordnet plan og kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. pbl. §12-9 første ledd. 

Dokumenter i saken 

Planprogram og vedlegg kan du finne på arealplaner.no her

Frist for innspill

Frist for innspill: 27. mai 2024.

Innspill sendes til: 

Norconsult Norge AS
avd. Trondheim
Klæbuvegen 127B
7031 Trondheim 

Merk brevet med Fv.777 Jøa til land.