Høring

Høringen er avsluttet, høringsperioden var 30. mai til 18. august

Dette er også en høring der særskilt inviterte blir oppfordret til å inngi innspill. Eksempler på inviterte er blant annet alle kommunens elevråd inkludert Olav Duun videregående skole, samarbeidende kommunale tjenester, alle foreldreutvalg og KFU, alle plasstillitsvalgte ved kommunes skoler, næringsforeningen og fylkeskommunen.

Bakgrunn – hvorfor forslag til endring?

Arbeidet med mulighetsstudie skole hadde sin første begrunnelse og beskrivelse i grunnlaget for årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021-2024. I den forbindelse ble det laget en ståstedsrapport der økonomiske rammebetingelser, kostratall (sammenligning mellom kommuner), demografi-utfordringer og kommende behov for utvikling og investering ble forsøkt sett i sammenheng.

Formålet med ståstedsrapporten var å gi en oversikt over drift og de utfordringer kommunen vurderte å stå overfor i økonomiplanperioden. Her framkom et sammensatt bilde – men svært tydelig ble utfordringene knyttet til elevtallsnedgangen.

Grunnlag for politisk sak høsten 2022

Denne høringen vil inngå som del av grunnlaget til politisk sak i september. Her vil vurderinger, hensyn, detaljøkonomi, innspill og høringsinnspill bli drøftet i beslutningsgrunnlaget.    

Innspill

Alle innspill i saken om ny skolestruktur

Les Skolebruksplan 2021-2037 - kunnskapsgrunnlaget for ny skolestruktur