Omsorgsstønad - for pårørende 

Hva er omsorgsstønad? 

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.  

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.

Krav til søker 

 • Den pleietrengende må bo hjemme. 
 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver. 
 • Hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig. 

Brukerkontoret vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak. 

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få omsorgsstønad. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”. 

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på: 

 • hvor mange timer du gir omsorg 
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig 
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen 
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid 
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare 
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv 
 • om du har omsorg for mer enn én person 
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn 
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir 

Slik søker du 

 Det er Brukerkontoret som vurderer søknaden. Vi vil ta et kartleggingsbesøk hjemme hos deg. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for. 

Søknadskjema for omsorgsstønad

Klagemulighet

 • Du kan klage på vedtaket som gjøres på din søknad om helse- og omsorgstjenester.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.
 • Klagen sendes til Brukerkontoret.
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren for endelig behandling.
 • Enkelte tjenester, for eksempel omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og da skal en eventuell klage behandles i kommunens klageutvalg.

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35

 

 

Adresse

Besøksadresse: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag-fredag kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00 -14.00