Fysio- og ergoterapi for barn og unge 0-20 år

Barn og unge som opplever utfordringer med å delta i lek, skole- hverdags- og fritidsaktiviteter kan få oppfølging av en fysioterapeut og/eller en ergoterapeut. Vi jobber for at alle barn og unge i Namsos, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen.

Hvem får oppfølging av oss?

Vi gir tjenester til barn og unge mellom 0-20 år bosatt i Namsos kommune.
Barn og unge med fin- eller grovmotoriske utfordringer, medfødte tilstander eller utviklingsforstyrrelser, nyoppstått skade/sykdom eller kroniske lidelser kan få oppfølging av oss.

Hva gjør vi?

 • Undersøker funksjon, gir råd og veiledning om motorisk utvikling.
 • Vurderer funksjonsnivå i forhold til deltakelse i daglige aktiviteter.
 • Gjennom observasjon av barn i barnets naturlige miljø, kan fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill mellom barn, og på denne måten bidra til å fremme bevegelsesutvikling og –mestring.
 • Gir behandling, veiledning og tilpasset aktivitet til barn og unge med medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser.
 • Bidrar med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø i hjemmet, barnehagen, skolen og på fritiden.
 • Kartlegger hjelpemiddelbehov, bistår med søknader og foretar tilpasninger av tekniske hjelpemidler.
 • Deltar i tverrfaglige samarbeid rundt barn med sammensatte behov
 • Deltar i helsefremmende- og forebyggende arbeid på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.
   

Helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Fysioterapeut deltar på alle barselgrupper og 4 måneders kontroller på Namsos helsestasjon.
 • Vi følger opp alle premature barn det første leveåret.
 • Fysioterapeut har faste tider på Namsos helsestasjon for barn i alderen 0-2 år ved behov for vurdering av favorittside, fotstilling og undersøkelse av barn som har andre utfordringer med sin bevegelsesutvikling.
 • Fysioterapeut og ergoterapeut deltar sammen med helsesykepleier på foreldreskole i 1. trinn, samt undervisning på skoler i 4. trinn og 8. trinn.
 • Vi samarbeider tett med barnehager og skoler
 • Vi tilbyr råd og veiledning om stimulering av motorisk utvikling og tilrettelegging av inne- og uteområder med mer.
 • Vi ønsker å fremme helse, samt tilby tidlig oppfølging ved behov.
   

Hvem samarbeider vi med?

Barn og unge, familie, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten, barnehager, skoler, spesialpedagoger, PPT, barnevern, fastleger, habiliteringstjenesten for barn og unge og andre innen spesialisthelsetjenesten, NAV Hjelpemiddelsentral med flere.

Hva må du gjøre for å få tilbudet?

Fysio- og ergoterapeut for barn og unge jobber i førstelinjetjenesten som betyr at foresatte, helsestasjon, barnehager, skoler og andre kan ta direkte kontakt ved behov for råd og bistand.

Ergoterapi er gratis for alle, og fysioterapi er gratis for barn under 16 år. For personer over 16 år kan du lese mer om egenandel hos fysioterapeut på helsenorge.no 

Fyll ut henvisningsskjema hvis du har behov for fysio- eller ergoterapi. 

Henvisningsskjema fysio- og ergoterapi                                                                                   

Skjemaet sender du per post til postadresse:

Namsos Kommune
v/ Fysio- og ergoterapitjenesten
Stavarvegen 2
7856 Jøa

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35