Dyrehold i tettbebygd strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan oppleves som en forringelse av bomiljøet for naboer. Det er derfor viktig at dyreholdet er slik at det ikke fører til plager for naboene i form av lukt, avfall eller støy.  

  • Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter m.m. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet (kaninbur, fjærkrebur og lignende i hagen).
  • Lyd av hanegal ansees ikke normalt å forvente i et boligstrøk og kan være en kime til konflikt i et nabolag.

Vurderer du å kjøpe husdyr?

Hvis du vurderer å få deg husdyr som kan få innvirkning på naboene dine, vil det være lurt å ha en dialog i forkant. Undersøk om naboene er positive til dyreholdet. Dersom det skulle komme klager, bør dyreeier ta hensyn til dette, og være åpen for å gjøre endringer.

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer. 

Dyrehold skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Forhold som gjelder dyrehelse og dyrevelferd skal meldes til Mattilsynet.

Forholdsregler

  • Det er viktig at antallet dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.
  • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår.
  • Dyrenes oppholdssted bur/hus eller lignende må til enhver tid holdes rene.
  • Skadedyr, som rotter, mus m.m. skal ikke forekomme.

Kontakt

Per Erik Arnø
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 90 17 34 86