Radon i bygninger

Radon er en usynlig gass som dannes i jordskorpen. Den omgir oss alle, og er en del av luften vi puster inn. Høye nivåer over lengre tid er et problem.

  • For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft.
  • For å vite noe om radonnivået i boligen din må du gjennomføre en måling.
  • Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Radon og røyking

Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Den kan sive inn i hus gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet. Når vi puster inn luft som inneholder radon, avgir den stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft. 

Du kan finne mye informasjon om radon på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine sider

Måling av radon

Måling av radon gjøres over 2-3 måneder i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april).

Les mer om hvordan du måler radon på DSA sine sider

Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. 

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og helst under 100 Bq/m³. Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m³. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ i ett eller flere oppholdsrom, anbefaler DSA at du gjør noe for å få ned nivået.

DSA har utarbeidet egen prosedyre for radonmåling i skoler og barnehager.

Tiltak mot høye radonverdier i bolig

Det finnes flere muligheter med både enkle og mer omfattende tiltak for å redusere radonforekomst i en bolig. Du kan lese mer om tiltak mot radon på DSA sine sider. Det kan være nødvendig å få profesjonell hjelp til å finne effektive tiltak for din bolig.

 Tiltak mot radon

Lovkrav

 For nybygg er det krav til forebyggende radontiltak jf. § 13-5, forskrift om tekniske krav til byggverk

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Radonnivået skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³. For private boliger (ikke utleie) er dette anbefalinger og ikke lovkrav.

Radon i utleieboliger

Dersom du leier ut én eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften. Du finner mer om krav til radon i utleieboliger på DSA sine sider. Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp med nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Krav til radon i utleieboliger

Tilskuddsordninger?

Det finnes ingen økonomiske tilskuddsordninger til radontiltak, og alle utgifter må dekkes av huseier selv.

Kontakt

Per Erik Arnø
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 90 17 34 86