Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Hvem kan gi deg logopedtjeneste?

 • Logopedene gir tjenester til barn og unge i førskole- og grunnskolealder i Namsos kommune.
 • Logopedbehov for elever i videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar.

Har du behov for å snakke med en logoped?

Hvis du er i tvil om saken bør henvises til logopedtjenesten, så ta gjerne kontakt med en av våre logopeder for å snakke om saken.  

Hva tilbyr vi? 

Logopedene i kommunen gir hjelp til barn og ungdom fra 0 – 16 år som har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemme. 

Vi kan hjelpe med å: 

 • Veilede foreldre eller personalet i barnehage og skole. 
 • Gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning. Hjelpen kan gis hjemme, på skolen/i barnehagen eller hos logopeden. 
 • Kartlegge for en eventuell videre henvisning 

Hvilke områder kan logopeden hjelpe deg med?

 • språkvansker/språktilegnelse
 • språklydvansker/uttalevansker
 • taleflytvansker/stamming
 • stemmevansker/stemmelidelser
 • afasi, dysartri, dysfagi/svelgevansker

Hvor kan du få logopedhjelp?

Logopeden utfører tjenestene normalt i barnehagen, på skolen eller etter nærmere avtale, på logopedenes kontorer på Familiens Hus.

Hvordan foregår søknadsprosessen?

Hvem kan henvise et barn til logoped?

 • Foreldre, barnehage, skole eller behandler kan henvise barnet til logoped.
 • Foresatte må samtykke i henvisningen 

Bruk digitalt skjema

Det er to måter å logge inn på:

 • Lag deg en bruker - brukernavn er din e-post.
 • Logg inn med ID-porten

Når du er logget inn kan du lagre skjemaet og gjøre det ferdig senere. Du finner lenke til alle dine skjema øverst til høyre når du er logget inn - "Mine skjema".

Vær tydelig på hva du ønsker hjelp til

Når du ber om hjelp fra PPT for Midtre Namdal er det viktig at du er tydelig på hva du ønsker PPT skal bidra med. Gi en god beskrivelse av hva som er utfordringen og beskriv gjerne hvordan vi kan bidra med hjelp.

Skjema - henvisning til logoped 

Logopedhjelp i Namsos kommune

Logopedhjelp som lavterskeltilbud

 • Alle barn/elever henvises til logoped ved at henvisningsskjemaet fylles ut og sendes inn. 
 • Fra logopedtjenesten ved PP-tjenesten sender vi ut svar på at henvisningen er mottatt, og når du kan forvente at hjelpen kan starte opp.
 • Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å sette noen barn/elever på venteliste.
 • Logopeden tar direkte kontakt med skole og foreldre/foresatte og  vi lager en avtale for oppstart av logopedhjelpen.

Det settes en øvre grense på inntil 7 ganger logopedhjelp i lavterskeltilbudet. Logopedhjelpen kan avsluttes før det er har brukt 7 ganger hvis logopeden vurderer at behovet ikke lenger er til stede. I slike tilfeller vil kontaktlærer og foreldre/foresatte bli orientert i forkant.

Hvis logopeden vurderer at barnet/eleven vil ha behov for logopedhjelp utover timepotten på 7 ganger, finnes det to muligheter for videre hjelp:

 1. Behovet for videre logopedhjelp er bare av veiledende karakter. Dvs. barnet/eleven kan få øvingsoppgaver som det trener på hjemme med en oppfølging av logopeden 1-2 ganger i måneden i de periodene der logopeden er ved skolen/barnehagen. Slik hjelp kan vi gi i inntil ett år etter at lavterskeltilbudet er avsluttet.
 2. Logopedhjelp som spesialundervisning

Det er viktig med en god dialog mellom logopeden, skole/barnehage og foreldre/foresatte ved gjennomføringen av lavterskeltilbudet. 

 Logopedhjelp etter vedtak/del av vedtak om spesialundervisning

Det er foreldre/foresatte og barnehage/skolen som skal henvise til PPT, men det er naturlig at logopeden er en nær samarbeidspartner innenfor sitt fagfelt.

Foreldre/foresatte og barnehage/skole kan be om en sakkyndig tilråding fra PPT uten å være i kontakt med logoped. I slike tilfeller kommer logopeden inn i bildet etter at eventuelt enkeltvedtak om spesialundervisning er fattet. En henvisning til PPT kan også komme etter råd fra logoped etter at man har begynt et lavterskeltilbud og man ser at vanskene er mer omfattende enn det man først tenkte.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis. 

Lover og forskrifter

Adresse

Besøksadresse:
Abel Meyers gate 10
7800 Namsos 
Inngang mot Namsos samfunnshus

Postadresse:
Stavarvegen 2
7856 JØA

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 09:00-15:00