Namsos kommune

Aktuelt

Skoler og barnehager

Da har regjeringen varslet at de gjeldende smittevernsveilederne som skoler og barnehager i dag jobber etter erstattes med nye veiledere fra neste uke. De nye veilederne vil komme i løpet av 29.05.20.

I praksis betyr det en mer normalisert hverdag for barn, foreldre og ansatte i barnehage og skole, selv om smittevern fortsatt skal ha fokus videre fremover.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte kommunenes arbeid med vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for avgangselevene i videregående skole. Kommunen dekker resten av kostnaden, og elevene tilbys derfor gratis vaksine.

Nå kan ditt lag/forening søke om kulturmidler.I år må alle bruke elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 22. mai 2020.

Søknadsskjema - tildeling av kulturmidler 2020

 

Kommunestyret i Namsos kommune vedtok 14. mai et eget krisefond for bedrifter som er rammet av corona-krisen. Dette skal være en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av krisen avtar.

De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos.  Dette vil å hovedsak være aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av coronaepidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker, reiseliv/ opplevelsesnæring, og serveringsbransjen.

Trøndelag Fylkeskommune har tildelt 1,82 millioner til kommunalt næringsfond for Namsos Kommune. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Det skal legges vekt på tiltakenes betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Har du fått redusert inntekt i forbindelse med koronatiltakene, og har høye boutgifter? Boligkontoret i Namsos kommune registrerer søknader om bostøtte, og er Husbankens kontaktpunkt til publikum.  Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbankens nettsider kan du enkelt sjekke om du eller noen du kjenner kan få bostøtte.

Valgutvalget har godkjent forslag til meddommere til Namdal tingrett, Frostating lagmannsrett, jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 – 31.12.24.

Det er viktig å jobbe frem en felles plankultur og et nytt plansystem i vår nye kommune. Arbeidet med planstrategien for Namsos kommune vil være en viktig del av denne prosessen.