Ordensreglement for grunnskolene i Namsos kommune

kommunestyret i Namsos har fastsatt forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Namsos kommune.

Formål

Namsos-skolene skal være preget av godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. For å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer.

Ordensreglementet for skolene i Namsos er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass hvor alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet for skolene i Namsos tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle

Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle kommunale grunnskoler (inkludert skolefritidsordningen). I tillegg til et felles ordensreglement, gis samarbeidsutvalget ved den enkelte skole myndighet til å vedta utfyllende trivselsregler for den enkelte skole. Fellesreglementet kan ikke fravikes.

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal benyttes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Lover og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven er som hovedregel ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolene plikter å informere foresatte og elever om disse lovene.

Ordensreglementet gjelder for alle elever i all opplæring og aktiviteter som foregår i skolens regi. De gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel prosjektarbeid, leirskole og under studieturer. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene.

Reglementet for den enkelte grunnskole gjelder også på skolebussen og på skoleveien.

Rettigheter og plikter

Elevene har rettigheter og plikter i henhold til opplæringsloven og dens forskrifter, kommunale vedtak og gjeldende læreplaner. Skolen plikter å informere elevene og de foresatte om innholdet og hva dette innebærer.

Regler og sanksjoner 

Generell oppførsel

Namsos-skolene skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø ved den enkelte skole for både elever og ansatte. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.

Regler for orden og oppførsel:

 • Vis hensyn og respekt for andre
 • Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen
 • Møt presis til timer og avtaler
 • Gjør skolearbeidet til avtalt tid
 • Hold god orden
 • Hold skolens område rent og ryddig
 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. Stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell
 • Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen. Skolen kan ikke ta ansvar for disse eiendelene
 • Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn - og er ikke tillatt
 • Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt
 • Mobbing, fysisk, psykisk eller digital, skal ikke forekomme
 • Seksuell trakassering er ikke tillatt
 • Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt

Tiltak mot brudd på ordensreglene - sanksjoner

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere. Eleven skal, så fremt mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Den som iverksetter sanksjoner skal foreta en etisk og skjønnsmessig vurdering før iverksettelse. Det kan i den forbindelse være aktuelt å rådføre seg med andre sakkyndige instanser, for eksempel PPT.

Brudd på regler som følger av reglementet i § 5, kan sanksjoneres etter denne forskriften dersom ikke noe annet er særskilt nevnt.

Namsos-skolene vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensreglene:

 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende)
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter lærerens avgjørelse
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Foreldre til elever på 1.-7. trinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning resten av dagen
 • Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors avgjørelse
 • Midlertidig eller permanent klassebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Anmeldelse av ulovlige forhold
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges. Ved brudd på regler som følger av skolenes trivselsregler og som samarbeidsutvalgene kan fastsette, gjelder det samme.

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse, kan det ilegges nye sanksjoner.

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er ikke tillatt.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

Straffbare forhold

Ut fra hensynet til orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte og som normgivende signal - skal straffbare forhold anmeldes til politiet. Dette kan for eksempel dreie seg om naskeri, tyveri, ran, rasisme, vold, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, legemsbeskadigelse, narkotika, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk, trusler og medbringelse /bruk av våpen. Rektor utarbeider grunnlag for anmeldelse før rådmannen ved oppvekstsjefen formelt anmelder forholdet til politiet.

Rektor skal informere elevens foresatte før grunnlaget for anmeldelse utformes. Rektor må i hvert enkelt tilfelle avveie mellom hensynet til den enkelte elev og skolens generelle oppdrageransvar før grunnlag for anmeldelse utformes.

Oppførsel - konkrete forhold

Ugyldig fravær

Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og plikt til å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.

Den enkelte skole v/rektor fastsetter regler om hvordan fravær skal legitimeres.

Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil elevens foresatte kontaktes i tråd med varslingsrutinene ved den enkelte skole. De tiltakene som iverksettes må ses i sammenheng med årsaken og eventuell hyppigheten av fraværet.

Elever som kommer for sent og dermed forstyrrer undervisning, må i konkrete situasjoner og ut fra en totalvurdering kunne vises bort fra klassen/gruppen resten av timen.

Elevens rett til et trygt og godt læringsmiljø.

Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte.

Opplæringsloven kap. 9A Elevenes skolemiljø gir klare føringer for rettigheter og plikter. Det er 0-toleranse når det gjelder mobbing. Skolen skal årlig orientere både elever, ansatte og foresatte om innhold og konsekvenser av loven.

Skolen har en aktivitetsplikt som omhandler: Å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og å sette inn tiltak. Dersom det ikke nytter å si fra, kan elev/foresatte melde saken direkte til fylkesmannen en uke etter at saken er tatt opp med rektor. Fylkesmannen vurderer klagen og videre oppfølging. Gis klager medhold, fattes det enkeltvedtak som beskriver tiltak skolen må følge opp.

Mobbing, vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Namsos-skolen. Den enkelte skole skal iverksette vedtatt kommunal handlingsplan for psykososialt miljø i grunnskolen. Elevene og skolens rådsorganer skal årlig gjennomgå/følge opp planen.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder (jf. opplæringsloven, § 9A-11) - samt av alvoret i situasjonen.

Registrerer ansatte mobbing eller gis det opplysninger om mobbing, skal det reageres momentant med en rask og effektiv saksbehandling ved skolen. Alvorlige brudd på reglementet vil bli anmeldt. Før vedtak om bortvisning, skal man ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.

Medbringelse av farlige gjenstander

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre lovlige formål.

Gjenstandene kan inndras av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre inndratte gjenstander overleveres til foresatte.

Rusmidler

Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke tobakk/tobakksprodukter, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

Ved brudd på regelen vil foresatte kontaktes. Skolen kan inndra rusmidlene eller tobakken. Tobakk og alkohol skal overlates til elevens foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen eller andre elever

Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt. Opprydningen må bestå i arbeid eleven har forutsetning for å klare og arbeidet må stå i rimelig forhold til overtredelsen.

Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler, kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter ordensreglementet også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningsloven § 1-2. Foresatte er erstatningsansvarlige for et beløp på inntil kr. 5.000 pr. skadetilfelle.

Skolene skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler.

Ved hærverk vil elevens foresatte kontaktes.

Bruk av mobiltelefon

Mobiltelefon skal som hovedregel være avslått eller slått på lydløs i undervisningstiden. Rektor kan bestemme at mobilen skal oppbevares i mobilhotell.

Lærere kan tillate bruk av mobiltelefon i undervisningstiden når dette skjer i undervisningsrelatert sammenheng.

Dersom elevene bryter reglene for bruk av mobiltelefon, inndras telefonen for resten av dagen. Gjentas dette skal heimen kontaktes.

Internett

Skolenes internettilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole skal vedta nettvettregler for skolen.

Dersom elevene bryter ordensreglementet på dette punktet kan de, avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ved alvorlig og/eller gjentatt brudd, kan eleven utvises fra skolen i tråd med reglene i opplæringslovens § 9A-11.

Ulovlige forhold vil bli anmeldt.

Fusk

Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt.

Ungdomsskoleelever som bryter reglementet på dette punktet vil ikke få vurdering for den aktuelle prøven/vurderingssituasjonen.

Reaksjonsmåter ved fusk på eksamen er regulert i forskriften til opplæringsloven, § 3-37.

Sykkel

Det er ikke tillatt å sykle på skolens område i skoletiden med unntak av de områdene som skolen har beskrevet som område for sykkelbruk.

Ved bruk av sykkel i skolens regi/undervisningsrelaterte opplegg, er det påbudt å benytte hjelm.

Elever som stiller uten hjelm kan av sikkerhetsmessige grunner bli nektet deltakelse.

Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.

Snøballkasting

Det er ikke tillatt med snøballkasting på skolens område med unntak av de områdene som skolen har beskrevet som område for snøballkasting.

Skolens område

Det er ikke tillatt å forlate skolens område uten melding fra foresatte eller tillatelse fra en av elevens lærere.

Ved brudd på reglementet på dette punktet, vil elevens foresatte kontaktes i tråd med varslingsrutinene ved den enkelte skole.

Karakter i orden og oppførsel

Regler for karakterer i orden og oppførsel er hjemlet i forskriften til opplæringsloven, § 3-5.

Grunnlaget for vurderingen i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i forhold til ordensreglementet.

Til vanlig skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser dersom ikke disse er svært klanderverdige.

Elever i Namsos kan ikke benytte hodeplagg som dekker ansiktet

Forbudet omfatter ikke hodeplagg hvor ansiktet er synlig.

Forbudet gjelder i undervisningssammenheng / på skolens område.

Forhold som samarbeidsutvalgene selv fastsetter i utfyllende trivselsregler for den enkelte skole

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan konkretisere og utdype ordensreglementet tilpasset den enkelte skole gjennom å vedta utfyllende trivselsregler. Det kommunale vedtatte ordensreglementet kan ikke fravikes, med unntak av § 8-6 Bruk av mobiltelefon og § 8-9 Sykkel. Skolemiljøutvalget ved den enkelte skole har uttalelsesrett når skolens trivselsregler skal vedtas.

Saksbehandling - Generelt

De mest alvorlige sanksjonene for brudd på ordensreglementet vil være så bestemmende for elevens rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, noe som krever skriftlighet, begrunnelse og klagerett. I avgjørelsen om det dreier seg om et enkeltvedtak eller ikke, er det sentralt å vurdere hvor inngripende tiltaket eller sanksjonen er.

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak, skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

 • Det er viktig å opprettholde et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Selv om en sanksjon ikke regnes som et enkeltvedtak, bør skolen informere foreldre/foresatte om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt. Også ved innføring av tiltak begrunnet i opplæringen kan det være behov for å kontakte foreldre/foresatte.
 • Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
 • Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken. Eleven  skal gis mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning gis det skriftlig begrunnelse / fattes enkeltvedtak.
 • Uansett er det viktig at skolen på en eller annen måte redegjør skriftlig for de sanksjoner eller tiltak de iverksetter ettersom skolen har en plikt til å dokumentere hva den gjør for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9 A-4. 

Ikrafttredelse

Dette reglementet er oppdatert og vedtatt av Namsos kommunestyre den 14.12.2017, PS 91/17, og trer i kraft fra 18.12.2017.

Reglementet videreføres i ny kommunen inntil nytt er vedtatt.

Hvis du har noen spørsmål, kontakt skolen barnet går på.