Bruksendring - Namsos kommune

Namsos kommune

Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet

Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet

Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal gjøres av et foretak med ansvarsrett.

Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø (utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv.) blir oppfylt.

Disse kravene er utdypet i byggteknisk forskrift (TEK17)

Vi viser generelt til veiledningen til TEK17 for konkretisering av kravene og anbefalte løsninger.

Brannsikring

l TEK17 kapittel11 (sikkerhet ved brann) er det stilt en rekke branntekniske krav til boenheter, herunder krav om branncelleinndeling, utgang fra brannceller, rømningsvei og tilrettelegging for slokking. Omfanget er dessverre for stort til at vi kan gå i detalj her.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med brannfaglig kompetanse på et tidlig tidspunkt i planleggingen. Du kan lese mer om godkjente løsninger gitt i TEK17 kapittel11.

Krav om heis

 • Noe av det første man bør avklare hvis man ønsker å bruksendre kjeller eller loft til egen boenhet, er hvorvidt det blir krav om heis.
 • Boligbygning med tre eller flere etasjer skal ha heis
 • Kravet gjelder ikke for småhus med én boenhet som har flere etasjer/plan, eksempelvis en enebolig i tre etasjer.

Krav om heis i byggverk fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Krav til planløsning og universell utforming

 • Der det som følge av bruksendringen blir krav om heis, vil det også bli krav om tilgjengelig boenhet
 • Dette innebærer at boenheten skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.

De tekniske kravene til boenheten vil i så fall bli noe mer omfattende enn det som vi tar opp her.

Krav til planløsning og universell utforming av byggverk fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Dagslys

 • Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Med rom for varig opphold forstås stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom i boenhet.
 • Mengden dagslys i rommet bestemmes vanligvis av følgende faktorer:
  • vinduenes areal og plassering
  • skjerming fra terrenget
  • skjerming fra andre byggverk
  • rommets høyde og dybde
  • refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet

Krav til lys fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Utsyn

 • Rom for varig opphold skal ha vinduer som gir rommet tilfredsstillende utsyn.
 • Tilfredsstillende utsyn innebærer at personer som oppholder seg i rommet skal ha god kontakt med det fri.
 • I tett bebyggelse er det tilstrekkelig å ha utsyn mot husrekker, gateløp, bakgård o.l.

I boenhet må rom for varig opphold ha minst ett vindu som gir tilfredsstillende utsyn. Stue må ha minst ett vindu der underkant glassflate er maksimum 1,0 m over underliggende gulv slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende. Dette gjelder ikke for supplerende stue på loft eller i kjeller innenfor samme boenhet, eller for stue i sekundærleilighet.

Krav til utsyn fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Energi

 • Energikravene har gradvis blitt strengere de siste årene. Ved bruksendring av kjeller eller loft til ny boenhet vil de nye energikravene gjelde for den nye boenheten.

Energikravene er nærmere beskrevet i TEK17, og på direktoratet for byggkvalitet sin temaside om Energi.

Uteoppholdsareal og parkeringsareal

 • Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l.
 • Opparbeidet uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål.
 • Etablering av ny boenhet vil normalt øke kravet til areal for uteopphold og parkering.

Opparbeidet uteareal fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Bad og toalett

 • Alle boenheter skal ha minst ett bad og toalett tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Dette innebærer at størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden.
 • Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett.
 • Det skal også være mulighet for trinnfri dusjsone, samt at vegg i dusj og toalettsone skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.

Hensikten med krav om tilgjengelige bad og toalett er å tilrettelegge for hele livsløpet. Dersom det skulle oppstå et behov for tilgjengelighet, unngår en å måtte gjøre endringsarbeider i boligen. 

Bad og toalett fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Bod og oppbevaringsplass

 • Nye boenheter skal, i tillegg til oppbevaringsplass for mat og klær, ha innvendig oppbevaringsplass eller bod på minimum 3 m2 BRA.
 • For 1-roms leiligheter kan innvendig oppbevaringsplass eller bod være 1,5 m2 BRA eller minimum 2 løpemeter skap.
 • Nye boenheter skal også ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5 m2 BRA for sykler, sportsutstyr, barnevogner m.

Bod og oppbevaringsplass fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Dør, port mv.

 • Inngangsdør skal ha fri bredde minimum 0,9 m (10M).
 • Dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m (9M).
 • Dør skal ha fri høyde minimum 2,0 m.

Dør, port og lignende fra Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på byggesakavdelingen.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30