Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 21. april 2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 21. april 2022

Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 21. april 2022

Her kan du lese referat fra møtet i arbeidsgruppa, ny skolestruktur.

  • Teamsmøte
  • Tilstede: Marit, Knut, John, Roger,
  • Forfall; Cecilie, Kari, Heidi, Julius

Innkalling 

Feil i innkalling og forfall gjorde at vi ikke tok store beslutninger i dette møtet.  Neste møte blir fysisk møte – med gjennomgang av innspill og status for å sikre bredere deltagelse.

Status

Arbeidet går etter planen.  Saken skrives, anbefaling og hovedgrep videreutvikles løpende.  Vil bli lagt fram for kommunaldirektørens ledergruppe neste uke. 

Elevmedvirkningsopplegget ble litt forsinket i innledningen, men vil være ferdigstilt i løpet av neste uke.  Arbeidsgruppens medlemmer har fått tilsendt eksisterende undersøkelser (fra ansatte og foresatte).  Disse oversiktene legges i tillegg ut på sharepointområdet til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen diskuterte også behovet for å anskueliggjøre utfordringene med kulturforskjeller på skoler.  Selv om det ikke er direkte relevant i forhold til arbeidsgruppens referat, så ønsker arbeidsgruppen å understreke at dette blir et viktig kommende arbeid.  Nevnes i saken.

Til neste møte legges det fram en detaljert plan for høring, med forslag til hvem som skal inngå som inviterte høringsinstanser. Utgangspunktet finnes i skisse til prosess.  Viktig med bred deltagelse.

Arbeidsgruppen mener også at vi bør innkalle til en pressekonferanse ved oppstart på høringen.

Ellers ble det også understreket at det er nødvendig med noen tydeliggjøringer i økonomikapittelet.  Knyttet til betydning av Konsept A, og hva vi mener er svakhetene i sammenstilningene.

Kriterium

Kriteriene som det er arbeidet etter så langt er forsøkt organisert og systematisert i en egen beskrivelse. 

Møtet hadde en gjennomgang av disse – for innspill.  Det ble besluttet at kriterium 8 tas ut (fra samfunnsplanen) og legges inn i innledning.

Ellers en god del «tunge» setninger som må bearbeides i kriterie-oversikten.