Referat fra forberedende møte, mulighetsstudie for grunnskole 21.09.2021 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra forberedende møte, mulighetsstudie for grunnskole 21.09.2021

Referat fra forberedende møte, mulighetsstudie for grunnskole 21.09.2021

Første møte for arbeidsgruppa i Mulighetsstudie for grunnskolene i Namsos kommune.

Hvem deltok på møte?

 • Roger N. Sæthre, kommunalsjef oppvekst og opplæring
 • Knut Erik Heia, Hovedtillitsvalgt UDF
 • Kari N. Thorsen, rådgiver oppvekst og opplæring
 • John Saur, økonomikonsulent
 • Knut Storeide, Spesialrådgiver oppvekst og opplæring

Oppsummering fra møtet

 • Knut redegjorde for grunnlaget for bestillingen om å utarbeide et forslag på fremtidig skolestruktur i Namsos kommune.
 • Kort gjennomgang av hva rapporten fra Norconsult pekte på og hvordan vi kan benytte det som kunnskapsgrunnlag.
 • Premissene ligger i denne rapporten og gjennom de føringer den gir oss skal vi utarbeide en fremtidig skolestruktur i Namsos kommune.

Foreslått planmessig fremdrift

 • Utarbeide en prosessplan, med utspring i ferdigstilt politisk sak, vår-22.
 • Det gjennomføres skolebesøk på alle 11 grunnskoler med en presentasjon som beskriver arbeidsgruppens sammensetning, mandat og prosess fram til endelig forslag for fremtidig skolestruktur skal legges frem politisk. Knut og Knut Erik gjennomfører disse møtene sammen. Det legges ekstra innsats til skolene i distriktet, vurdere dette opp mot folkemøter.

Arbeidsgruppen

 • Roger N. Sæthre, kommunalsjef oppvekst og opplæring
 • Knut Erik Heia, Hovedtillitsvalgt UDF
 • Kari N. Thorsen, rådgiver oppvekst og opplæring
 • John Saur, økonomikonsulent
 • Knut Storeide, Virksomhetsleder for grunnskole, oppvekst og opplæring
 • Leder for kommunalt foreldreutvalg
 • Rektorrepresentant
 • Elevrepresentant/elevinvolvering

Hvordan man best kan benytte seg av den kompetansen som er ønsket inn i arbeidsgruppen, samt hvem som deltar på de ulike møtene, vil bli avklart underveis.

Videre arbeid

 • Webredaksjonen kontaktes for å opprette en digital arena for å kunne dele informasjon og progresjon i arbeidet med en fremtidig skolestruktur. 
 • Det er ønskelig med involvering av et klassetrinn som får i oppgave å skrive og tegne: «Hva er en god skole?» 6. trinn nevnes som aktuelt.
 • Når en skisse for fremdrift og innhold er klart inviteres Namdalsavisa til et arbeidsmøte for å bidra med en kickstart.

Spørsmål til neste møte

 • Hvem bør høres ut vedrørende skolestruktur? (Underveis og før det sluttbehandles politisk)
 • Hvor ofte bør man orientere politisk i FOLK?
 • Hvilke samarbeidspartnere (PPT, Helsestasjon, etc.) bør bidra med innspill i sluttevalueringen?
 • I hvilken grad bør strategi- og samfunn kobles på for å bidra i prosessen og benyttes i å opparbeide en god struktur for gjennomføring?

I tillegg legges skisse for fremdriftsplan frem på neste møte. Dette for å kvalitetssikre at vi får med alle aktuelle i nødvendige prosesser, samt trygge alle parter på at det blir en ryddig og informativ prosess.

Neste møte: 01.10.2021 kl. 14:00

Referent
Knut Storeide, 27.09.2021

Referat fra forberedende møte, mulighetsstudie for grunnskole 21.09.2021 - til utskrift (PDF, 53 kB)