Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkohollovens formål er å regulere innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk. Målet er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Et ledd i dette er å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Planen gjelder for perioden 2020 - 2024.

1. Målsettinger for alkoholpolitikken

1.1.Namsos kommunes målsettinger i perioden 2020-2024

 • Å begrense skader som alkoholbruk kan innebære for individ og samfunn.
 • Å utforme en alkoholpolitikk som er tydelig og forutsigbar.
 • Å sørge for god dialog og samarbeid mellom kommune, politi og bevillingshavere
 • Å redusere overskjenking og hindre at mindreårige får tilgang til alkoholholdige drikkevarer
 • Å legge til rette for trygge og attraktive arrangement og tilbud, herunder også rusfrie arrangement

Namsos kommune skal gjennom arbeid i alle enheter og i samarbeid med eksterne aktører ivareta og iverksette tilbud og tiltak som fremmer helse og reduserer helseforskjeller.

Det skal være godt å vokse opp i Namsos, og å leve i Namsos hele livet.

Namsos kommune ser opplevelsesbaserte aktiviteter som et fortrinn, og kommunen markedsføres som en spennende destinasjon for innbyggere, turister og næringsliv

2. Lovgrunnlaget

Hjemmel for å kunne skjenke eller selge alkoholholdig drikke, finnes i alkoholloven.

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk bare kan skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Loven redegjør for hvilken myndighet som kan utøves av ulike forvaltningsorgan.

Folkehelseloven sier at kommunen skal fremme befolkningens helse og bidra til å forebygge sykdom, skade eller lidelse, og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Alkoholforbruk kan føre til både helsemessige og sosiale skadevirkninger. Folkehelse og forebygging av alkoholrelaterte skader skal derfor ligge til grunn for alkoholpolitikken.

3.Myndighet og ansvar

Overordnede føring for utøvelsen av kommunens alkoholpolitikk fastsettes av folkevalgte. Saksbehandling og veiledningsansvar er lagt til innbyggertorgene i Namsos sentrum, Namdalseid og på Jøa.

For mer detaljert myndighetsfordeling, se kommunens delegeringsbestemmelser.

4. Retningslinjer – tildeling av salgs- og skjenkebevillinger

4.1.Salg av alkoholholdig drikk

 • Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan innvilges til dagligvareforretninger og bryggeri.
 • Salgsbevilling for alkoholdig drikk gruppe 2 og 3 kan innvilges til AS Vinmonopolet.
 • Salgsbevilling skal ikke innvilges til bensinstasjoner, gatekjøkken og kiosker.

4.2.Skjenking av alkoholdig drikk

Når søknad om skjenkebevilling behandles, vil følgende forhold bli vektlagt;

 • Skjenkelokalet – beliggenhet, egnethet og karakter
 • Driftsform – tidligere erfaringer
 • Målgruppen – hvem tilbudet retter seg mot
 • Næringspolitikk – lokale føringer
 • Lokalmiljøet – trafikale, ordensmessige og generelle hensyn

Skjenkebevilling skal vanligvis ikke innvilges til

 • Idrettsanlegg, idrettsarrangementer og eller arrangementer hvor barn og unge er den primære målgruppen.
 • Virksomheter lokalisert i boligområder.
 • Unntaket er byområder hvor det drives annen næringsvirksomhet så som handel og industri. Virksomheter som er lokalisert til områder med bebyggelse i nærheten, må imidlertid akseptere at åpnings- og skjenketider kan reduseres i forhold til generelle åpnings- og skjenketider. 
 • Denne bestemmelsen er ikke til hinder at det kan tildeles skjenkebevilling utenfor sentrumsområder
 • Bensinstasjoner, gatekjøkken, kiosker og lignende serveringsvirksomheter
 • Frisørsalonger, SPA- og velvære virksomheter

Skjenking av alkoholdig drikk utendørs

 • Utendørs skjenking av alkohol kan gis i direkte tilknytning til et fast skjenkested.
 • Utearealet skal være tydelig avgrenset.
 • Det kan gis alminnelig skjenkebevilling utendørs for alkoholholdig drikk, dvs. gr. 1, 2 og 3.

4.3.Salgs- og skjenketider

Salg av alkoholholdig drikk gr.1, som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol:

Salg av alkoholholdig drikk gr.1, som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Dager Tidspunkt
Mandag-fredag Kl. 08.00-20.00
Dager før søndag - og helgedager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag Kl. 08.00-18.00.

Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn. - og helligdager, 1. og 17. mai.

Skjenking av alkoholholdig drikk gr.2, som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol:

Skjenking av alkoholholdig drikk gr.2, som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
Dager Tidspunkt
Fredag og lørdag, mellomjula fra 25.12. – 31.12 og 16.05. Kl.08.00-02.00.


 Skjenking av alkoholholdig drikk gr.3, som inneholder fra og med 22 til 60 volumprosent alkohol:

Skjenking av alkoholholdig drikk gr.3, som inneholder fra og med 22 til 60 volumprosent alkohol.
Dager Tidspunkt
Fredag og lørdag, mellomjula fra 25.12. – 31.12 og 16.05. Kl.13.00-02.00.

Annet.

 • Skjenking av øl med alkoholinnhold over 4,7 volumprosent innvilges for perioden 1. november – 15.januar.
 • I perioden 01.06- 01.09 utvides skjenketiden i kommunen til kl. 02.00 for alle dager.
 • Skjenketider for uteserveringer følger de skjenketider som er nevnt ovenfor.
 • Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge.
 • Det skal ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikk senere enn kl. 02.00

5. Saksbehandling

Namsos kommune er bevillingsmyndighet med ansvar for tildeling av:

5.1. Skjenkebevillinger

 • Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
 • Alminnelig skjenkebevilling for enkelt anledning
 • Ambulerende skjenkebevillinger, tilsammen 5 stykker.
 • Bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet

5.2. Salgsbevillinger

 • Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
 • Bevilling for tilvirkning for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i egen virksomhet
 • Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gr. 1,2 og 3 til Vinmonopolet

5.3. Søknader

Kunnskapsprøver kan avholdes etter avtale ved Namsos kommunes innbyggertorg.

5.4. Gebyr for bevilling

Bevillingshavere skal hvert år innen 1. mars sende inn revisorbekreftet omsetningsoppgave til kommunen.

Gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning og salgsbevilling for enkeltanledning, innkreves i henhold til de til enhver tid gjeldende satser etter alkoholloven og forskrift, og utstedes fortløpende fra kommunen

5.5. Fornyelse av bevilling

Varige bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk løper videre uten tidsbegrensning så lenge vilkårene for bevillingen er oppfylt.

Bevillingshaver trenger ikke søke kommunen om fornyelse av bevillingen hvert fjerde år.

6. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Det er kommunen som har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkesteder.

Kommunen skal kontrollere alle salgs- og skjenkesteder og påse at omsetning av alkoholholdig drikk til enhver tid skjer i henhold til regelverket og de alkoholpolitiske forutsetningene

Kommunen vil særlig understreke følgende områder ved kontroll av salgs- og skjenkesteder:

 • at aldersbestemmelsene overholdes
 • at det ikke forekommer salg og skjenking til åpenbart berusede personer
 • kontroll av at salgs- og skjenketider overholdes
 • kontrollere bevillingshaveres internkontrollsystem
 • veilede bevillingshavere innen alkohollovens bestemmelser og evt. lokale forskrifter

Kommunen har inngått avtale med privat kontrollselskap om å foreta kontrollene.

Veileder i salgs- og skjenkekontroll (IS-2038) gir føringer for hvordan kontrollene skal gjennomføres.

7. Sanksjonsreglement

Om det avdekkes at bevillingsinnehavere ikke har oppfylt sine plikter slik det framkommer i alkohollovens kap 10, vil kommunen følge opp med prikktildeling og eller inndragning av bevilling.

Prikker kan tildeles på bakgrunn av gjennomført kontroll i henhold til alkoholforskriftens kapittel 10, eller rapport fra andre myndigheter som politiet.

Dersom bevillingshaver blir tildelt 12 prikker i løpet av 2 år skal bevillingen inndras.

Inndragning av bevilling kan vedtas for en tidsbegrenset periode eller for resten av bevillingsperioden, dersom vilkårene i lovens §1-7b (uklanderlig vandel) ikke lenger er fylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser.

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt omsetning av narkotika på skjenkestedet, dersom det skjer gjentatt diskriminering ved skjenkestedet eller om den ikke er benyttet det siste året.

 

Alkoholpolitisk handlingsplan ble vedtatt i Namsos Kommunestyre
5.mars 2020.

Planen gjelder for perioden 2020 - 2024.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 - til utskrift (PDF, 418 kB)

Kommunens informasjonssider om salg, servering og skjenking

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA

Åpningstider

Namsos:

Innbyggertorg og bibliotek Namsos
Dag Tid
Mandag-torsdag 08.00-19.00
Fredag 08.00-16.00
Lørdag 11.00-15.00

Namdalseid:

Innbyggertorg og bibliotek Namdalseid
Dag Tid
Mandag-tirsdag 08.00-15.30
Onsdag 08-00-17.00
Torsdag-fredag 08.00-15.30

Jøa:

01.06.-31.08.
Dag Tid
Mandag-fredag 10:00-15:00