Frivilligpolitikk

Namsos kommune ønsker å ha en egen lokal frivillighetspolitikk som sier noe om samarbeidet mellom frivillighet og kommune. I planprosessen var det naturlig å utarbeide frivillighetspolitikken som en del av kulturplanen. Kommunens frivillighetspolitikk munner ut i en frivilligplakat som skal være grunnmuren i kommunens arbeid med frivillighet.

Frivilligplakaten - Namsos kommunes frivillighetspolitikk

Kommunens grunnleggende verdier i samarbeid med frivilligheten:

 • Åpen - kommunen skal bidra i et gjensidig samarbeid preget av åpenhet og tillit
 • Inkluderende - samspillet mellom kommune og frivillighet er basert på likeverdighet
 • Engasjert - kommunen anerkjenner at frivilligheten er en sterk, engasjert og selvstendig sektor. Frivilligheten er ikke en erstatning for lovpålagte kommunale oppgaver

Hovedmål: I Namsos kommune skal alle ha mulighet til å oppleve, skape og delta i et inkluderende og mangfoldig kulturliv

Kommunens ansvar

Dialog og møteplasser

 • Legge til rette for samarbeid mellom kommune og frivillighet gjennom: 
  • formelle samarbeidsavtaler med Frivilligråd og Idrettsråd
  • samhandlingsmøter, kurs, veiledning og frivilligforum
 • Legge til rette for samskaping mellom kommune og frivillighet.

Synlighet og rekruttering

 • Digital aktivitetskalender og oversikt over lag og foreninger.
 • Stimulere til frivillig innsats og bidra til rekrutteringsarrangement for frivilligheten.

Økonomi

 • Gi veiledning i større søknadsprosesser.
 • Skape forutsigbare rammevilkår, blant annet gjennom kulturmidler.

Lokaler og utstyr

 • Ha egnede kulturbygg og idrettsanlegg som er universelt utformet og tilgjengelig for alle.
 • Søke å tilby bruk av tilgjengelige kommunale møterom til styremøter.
 • Tilby PC, skriver og internett til lag og organisasjoner på innbyggertorgene.

Dette kan frivilligheten gjøre

 • Fremme inkludering, forhindre utenforskap og legge til rette for deltakelse for alle
 • Bruke aktivitetskalenderen aktivt, og oppdatere informasjonen på kommunens oversikt over lag og foreninger
 • Delta på møter rettet mot frivilligheten i regi av kommunen
 • Holde medlemskontingenter og andre utgifter så lave som mulig
 • Internt samarbeid om transport til og fra aktiviteter

Her laster du ned plakaten som pdf.  (PDF, 307 kB)