Innsatsområder

Namsos kommune har valgt ut 12 retningsgivende innsatsområder for perioden 2020 - 2032. Innsatsområdene er valgt ut med bakgrunn i innholdet i Intensjonsavtale, styringsdokument, medvirkningsprosess og offentlige høringsinnspill som er kommet inn til planprogram og planutkast.

Delmål, strategier og hvordan vi kan levendegjøre strategiene, er beskrevet videre i kapittel 6. Det er i tillegg pekt på i hvilken grad strategiene vil ha innvirkning på kommende arealplan/arealbruk. Gjennom gode og treffsikre lokale strategier og tiltak vil Namsos kommune løse lokale utfordringer, samt kunne bidra til å nå internasjonale bærekraftsmål.

Les FNs bærekraftsmål på FN sine sider