Eksisterende arealplaner

I planstrategien for 2020-2023 er det vedtatt at det skal utarbeides en ny arealplan for Namsos kommune. Eksisterende planer for de tre gamle kommunene Namsos, Namdalseid og Fosnes gjelder frem til ny plan er vedtatt.

Dette er gjeldende arealplaner: