Jøa t'land - prosjektstyringsplan

Formannskapet ble i sitt møte 20. april 2021 orientert av Trøndelag fylkeskommune om sitt arbeid med prosjektet Jøa t`land 24/7 - utredning av flytebru med tilførselsveger. Prosjektstyringsplanen ble vedtatt av styringsgruppa 15. mars 2021.

Overordnet rammer

Fylkestinget har i møte 26.02.2020, sak 3/20, bedt «fylkesrådmannen utrede nærmere de økonomiske sidene ved en flytebru med lavere seilingshøyde til Jøa. I de økonomiske utredningene må det ligge erfaringer fra lignende prosjekter med ferjeavløsningsmidler og bompenger. Kystverket bes om å hurtig avklare mulighetene for en seilingshøyde på 20 meter.»

Det er etter vedtaket avklart med Kystverket at en seilingshøyde på 25m kan aksepteres.

Prosjekt Jøa t’land 24/7 v/ Avdeling samferdsel i TRFK har på bakgrunn av vedtaket, bedt veiavdelingen om bistand til å gjennomføre utredningen. Bestillingen er gitt i oversendelse tidlig høst 2020, og bestillingsavklaringsmøte er avholdt 6.oktober 2020.

De overordnede rammene er gitt i politiske vedtak, bestilling og bestillingsavklaring. Prosjektstyringsplanen gjengir hovedtrekkene i bestillingen og beskriver hvordan oppdraget tenkes gjennomført.

Fastlandsforbindelse til Jøa - utredning av flytebru med veitilknytninger - dokument til utskrift (PDF, 551 kB)