Medvirkning

Hva er medvirkning?

I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid.

Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om ”best mulig plan”, og har mål om å

  • sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov
  • legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde
  • fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn
  • fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag

Hvorfor er medvirkning viktig?

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir befolkningen muligheten til å delta og medvirke til bedre planløsninger. Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosessen fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår i et bærekraftig samfunn. Hvordan medvirkningen i planleggingen tilrettelegges, er avgjørende for å sikre velfungerende og effektive planprosesser. En for rask oppstart uten tilstrekkelig involvering fra berørte interessegrupper, gir ikke nødvendigvis mer effektive planprosesser.

I en planprosess der aktørene som berøres gis mulighet til å være med å bestemme hva som skal skje eller hvordan noe skal gjøres, vil planen være et resultat og et produkt som folk flest kjenner seg igjen i, og som de føler at de eier. Da er en øverst i medvirkningstrappa (nedenfor):

Enveis info - toveis info - dialog - samarbeid - medbestemmelse - beslutning - Klikk for stort bilde

Beskrivelse av trappa "Nivåer i medvirkning": Trappa er bygd opp av 6 trinn der nederste trinn er enveis info, deretter toveis info. I tredje trinn er det dialog, så blir det samarbeid, og medbestemmelse. Siste trinn er å beslutte. I mellom øverste trinn og nederste trinn i stigen, som er en-veis informasjon fra kommunen til innbyggerne, finnes det flere måter å involvere og engasjere. I denne veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2014, vises det til flere gode argumenter for medvirkning planlegging, samt eksempler på medvirknings-metoder

Vil du lese mer om medvirkning, kan du lese i veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (PDF, 3 MB)