Namsos kommune

Aktive høringer

Utvalg for plan vedtok 28.04.2021 å returnere reguleringsplan for Sverres gate 33 til administrasjonen for videre utredning. I den forbindelse legges planforslaget ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Frist for innspill er den 31.12.21.

Utvalg for plan vedtok i møte den 17.11.2021 å legge forslag til områderegulering for Bangsund, datert 26.05.21 med bestemmelser datert 08.07.21, ut til høring i perioden 24.11.21 - 05.01.22.

Lokaliteten er godkjent for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret med en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn.

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde for regulering av Høknesjordet. Frist for innspill er satt til 19.11.2021.

Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem klima og miljø som et av seks sektorovergripende og gjennomgående tema som skal vektlegges i planarbeidet i Namsos kommune.