Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2023

1. Formelle vilkår for tilskudd til skogkultur

 • Feltet skal være minst 2 daa og skogeiendommen minst 10 dekar.
 • Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes kommunen snarest mulig og senest innen 25.11. det året det er utført, om utbetaling skal kunne skje samme året. Siste frist for å søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført.
 • For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten, eller etter at kommunens budsjett for «skogkulturmidler" er brukt opp, så kan søknaden bli behandlet året etter dersom tilskuddsordningen opprettholdes påfølgende år og det er avsatt midler. Det tas forbehold om statlig tildeling av midler til skogkultur neste år.
 • Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. De nasjonalt fastsatte rimelighetsverdiene legges til grunn som kostnadstak.
 • Tilskudd gis etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført.
 • For eget arbeid kreves det timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for andre tiltak enn planting. Vi legger til grunn anbefalte satser for eget arbeid fra Fylkesmannen.
 • Søknad om tilskudd skal gjøres ved bruk av digital løsning via Altinn eller ved bruk av skjema LDIR-909 utarbeidet av landbruksdirektoratet, jamfør paragraf 9. Søknad må være underskrevet av skogeier eller vedlagt skriftlig fullmakt fra skogeier. Ufullstendig utfylte skjema kan bli avvist dersom kommunen i samråd med søker ikke får rettet opp mangler i søknaden.
 • Tilskuddssaker er underlagt kontroll, jamfør paragraf 12. Dersom søknaden velges ut for kontroll og denne ikke kan gjennomføres pga. sent innkommet søknad og/eller vær og føre umuliggjør kontroll, vil søknaden kunne bli satt på vent til år etter. Eventuelt må den avslås hvis ikke kommunen tildeles midler for påfølgende år.
 • Innvilget tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom kontroll i ettertid viser at tilskudd var gitt på feilaktig grunnlag, jamfør paragraf 13.
 • Vedtak fattet etter disse retningslinjene kan påklages til Stsatsforvalteren etter bestemmelsene i kap. VI i forvaltningsloven, jamfør paragraf 11 i NMSK-forskriften.

2. Tiltak med tilskuddssatser

Kommunen har tilskudd til følgende skogkulturtiltak:

Kommunen har tilskudd til følgende skogkulturtiltak:
Innsatsområde Tilskuddssats Forutsetninger Merknader
Nyplanting (120) 1,5 kr/stk., maks 25 % Se vilkår -
Suppleringsplanting (130) 2 kr/stk., maks 25 % Se vilkår -
  Ungskogpleie (133) ≤ 15 år   Ungskogpleie (133) > 15 år   260 kr/da, maks 80 % 210 kr/da, maks 50 % Hogstklasse 2 -
Markberedning 200 kr/da, maks 40 % - Må forhåndsgodkjennes.

3. Faglige vilkår for tilskudd til skogkultur

Planting og suppleringsplanting
Standard utplantingstall for vanlig gran i Trøndelag legges til grunn. Dette innebærer minimum planteantall i henhold til tabellen nedenfor:

Standard for utplantingstall i Trøndelag

Gjelder for gjennomsnittlige driftsforhold
Standard for utplantingstall i Trøndelag
Bonitet Plantetall pr. dekar, bestandsfrø Plantetall pr. dekar, foredlet frø
20? 220 220
17 190 220
14 160 190
11 120 160
8 90 120

Ved en kontroll vil det kunne aksepteres opptil 20 prosent tilfeldig avvik fra minimumstallene over.

Kriterier for avvik:

 • Markbredd - 10 prosent

Suppleringsplanting utløses ved:

 • Avgang over 25 prosent
 • Tre åpninger på 50 kvadrat eller mer pr. dekar

Ungskogpleie

Ungskogpleieinngrepet må være i tråd med «Anbefalt standard for ungskogpleie» i tidligere Nord-Trøndelag

Standard for bestand med ordinær ungskogpleiebehov

Faktorer som tilsier et tretall i nedre del av intervallet på (nedre del:120 stammer, øvre del: 200 stammer):

 • Lavere boniteter
 • Utfordrende drifttekniske forhold
 • Lang driftsveilengde
 • Stormfellingsrisiko
 • Ikke et framtidig tynningsbestand
 • Lavt treantall før ungskogpleie

Faktorer som tilsier et tretall i øvre del av intervallet på (nedre del:120 stammer, øvre del: 200 stammer):

 • Høyere boniteter
 • Gode drifttekniske forhold
 • Kort driftsveilengde
 • Lav stormfellingsrisiko
 • Potensielt
 • framtidig tynningsbestand
 • Høyt treantall for ungskogpleie
Informasjon om anbefalt tretall, antall inngrep og tidspunkt. Du kan lese mer om dette i teksten. - Klikk for stort bilde

Anbefalt antall inngrep og tidspunkt

Ved stor konkurranse fra lauvvegetasjon utføres to inngrep

 • Første inngrep: Lauvrydding og avstandsregulering av bartrær ved 1–3 meters høyde
 • Andre inngrep: Lauvrydding og avstandsregulering av bartrær ved 4–6 meters bartrehøyde

Ved liten konkurranse fra lauvvegetasjon utføres ett inngrep

Lauvrydding og avstandsregulering av bartrær ved 3–6 meters bartrehøyde.

4. Andre tiltak i skogbruket

Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være.

Det gis ikke tilskudd av kommunens NMSK-midler til miljøtiltak, da det er etablert en nasjonal ordning for dette.