IKT i skolen

Alle elever fra og med 2. til og med 7. har nå fått tildelt hver sitt læringsbrett. Utstyret er et verktøy som bidrar til å gi elevene et godt læringsutbytte.

Ny læreplan for grunnskole og videregående skole, Kunnskapsløftet 2020, definerer, også, digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. For best mulig å etterkomme dette, er det gjort et valg i Namsos om at elevene fra 2. klassetrinn skal ha tilgang på en til en digital enhet.

Læringsbrett på barnetrinnet

Når det gjelder læringsbrett er disse lettere å handtere, det brukes ikke mye tid på å slå på og komme i gang. 

Når vi har valgt å ikke gi digital enhet til 1. klassetrinn, er det med begrunnelse i at de får konsentrert seg om leseopplæring og handtere skriving. Iflg. Læreplanen skal elevene i løpet av de to første årene, blant annet:

  • låne og lese bøker fra biblioteket
  • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
  • leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
  • trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
  • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og 
  • bruke enkle strategier for leseforståelse
  • skrive tekster for hånd og med tastatur

Det er valgt å ha fokus på disse områdene og introdusere læringsbrettet i 2. klassetrinn.

Allikevel er det slik at ved de aller minste skolene våre, som er fådelte, går 1. og 2. klassetrinn sammen, og der vil 1. klassetrinn få læringsbrett.

Skriftlig avtale mellom heim-skole

Innkjøp av digitale enheter til elevene er en stor kostnad, og vi ønsker at de blir tatt godt vare på av elevene. For å bevisstgjøre elever og foreldre/foresatte må det skrives en avtale heim - skole om bruken. Det er viktig at de digitale enhetene er et læringsverktøy som skal brukes i forbindelse med skolearbeid.

Skader på digitalt utstyr

Det kan oppstå skader, krav om erstatning vil bli vurdert ut fra hvilken skade som er skjedd, og elevens alder. Ved å fylle ut skadeskjema ved alle skader, vil vi også kunne skaffe oss en oversikt over hvilke skader som oppstår og kan forsøke å unngå disse i ettertid.

Artikkelliste